Menu

Foreign research project

Period Project ID and title Responsible researcher and co-researchers of the Institute
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency)

prof. Jaroslav Hofierka

Dr. Michal Gallay, Dr. Ján Kaňuk, prof. Valdimír Sedlák, Dr. Alena Gessert

2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

Principal investigfator from P.J. Šafárik University in Košice:

Dr. Martin Pekár,

Co-researchers from the Inst. of Geography:

prof. Jaroslav Hofierka, Dr. Ján Kaňuk

National funded research projects 

Period Project ID and title Responsible researcher and co-researchers of the Institute
2017-19 VEGA 1/0395/17: Centripetal and centrifugal proceses in transformation of the regional system  of Slovakia

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Loránt Pregi

 2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution  

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

 2017-19 KEGA 007UPJŠ-4/2017: Global navigation satellite systems - new university text book for geoinformation science  prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
 2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application

Principal investigator from Comenius University in Bratislava:

prof. Jozef Minár and his team

Principal investigator from P.J. Šafárik University in Košice:

Dr. Michal Gallay;
prof. Jaroslav Hofierka, Dr. Ján Kaňuk

 2016-19  APVV-15-0306: Cooperation activities of local municipalities 

Principal investigator from Comenius University in Bratislava:

PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Principal investigator from P.J. Šafárik University in Košice:

RNDr. Stela Csachová, PhD.

2016-2018  VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2016-2017 APVV SK-CN-2015-0030: Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones

RNDr. Alena Gessert, PhD.,

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Michal Gallay, PhD., Mgr. Veronika Straková

2014-17 VEGA 1/0473/14: Dynamic 3-D modelling of urban landscape with a multiscale approach

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
Period Project ID and title
Responsible researcher and co-researchers of the Institute
2012-14 VEGA 1/1251/12: Specifics of geomorphological evolution of the eastern part of the Slovak karst. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioeconomicaly and culturally underexposed rural landscape as a phenomenon of activation for human geography prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
2012-14 VEGA 1/0272/12: Spatial analyses and modelling for 3D GIS  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
2012-14 KEGA 002PU-4/2012: University level text book of Geographic Information Science for geographic study courses  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.
2009-11 VEGA 1/0175/09:  Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., RNDr. Viktória Kandráčová, PhD; RNDr. Katarína Kozáková, PhD.
2009-11 KEGA 3/7403/09: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation" RNDr. Alena Rochovská, PhD. (PF Univerzita Komenského, Bratislava)
Mgr. Marian Kulla, PhD.
2008-10 VEGA 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánno - geografických štruktúr v Košickom kraji Mgr. Marián Kulla, PhD.;
doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD.
2007-09 VEGA 1/4031/07 - Mikrostavba a zmeny chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory Ing. Roman Farkašovský, PhD.  (BERG Technická univerzita, Košice)
Ing. Katarína Bónová, PhD.
2007-09 VEGA 1/4551/07 - História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PF Univerzita Komenského, Bratislava)
Mgr. Vladimíra Tomášiková
2006-08 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
prof. RNDr. Ján košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.;  Mgr. Marián Kulla, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Vladimíra Tomášiková; Mgr. Alena Petrvalská, Mgr. Anton Fogaš
2006-08 VEGA 1/3063/06 - Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, Mgr. Anton Fogaš
2005-07 VEGA 1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc Mgr. Marián Kulla, PhD.;
doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD.
2004-06 KEGA 3/2391/04: E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov Mgr. Vladimíra Tomášiková,
Mgr. Valéria Hochmuthová
2003-05 VEGA 1/0008/03: Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, Mgr. Anton Fogaš
2003-05 VEGA 1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; Mgr. Vladimíra Tomášiková
2000-02 VEGA 1/7396/20:Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Projects funded by structural funds of the European Union, Operational Programme Research and Development

Period Title Main partner Other partners
Responsible person of the Institute
2013-15 University research park TECHNICOM for inovative applications with the support of knowledge technologies Technická univerzita v Košiciach Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Projects funded by structural funds of the European Union, Operational Programme Education

Period Title Main partner/Responsible person
Responsible person of the Institute
2013-15 National project co-financed by the ESF: Increasing the quality of education at primary and secondary schools using electronic testing Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ PhDr. Romana Kanovská  RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD.
2013-15 SOFOS - Development of knowledge and skills of the staff and students of the P. J. Šafárik University Prírodovedecká fakulta UPJŠ/ prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Period Title Main partner/Responsible researcher Responsible persn of the Institute
2010-13 MIV - Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Mgr. Marián Kulla, PhD.
2007-08 Rozvojové projekty IKT - Spracovanie metodológie a tvorba materiálov pre e-vzdelávanie z celuniverzitného hľadiska na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr., Gabriela Andrejková, CSc. Mgr. Vladimíra Tomášiková
2006-09 Projekt v rámci programu LPP2006 v časti Popularizácia a vzdelávanie - LPP-0131-06 - Zvyšovanie vedomostného potenciálu Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr., Gabriela Andrejková, CSc. Mgr. Vladimíra Tomášiková, Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Anton Fogaš
2006-08 ESF SOP ĽZ 2005/NP1-044 č. 11230100448 - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Mgr. Vladimíra Tomášiková, Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
2006-08 ESF SOP ĽZ 2005 - Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc
2004-06 ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014: Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní. Prírodovedecká fakulta UPJŠ Mgr. Vladimíra Tomášiková

International projects

Period Project ID and title
Responsible researcher Co-researchers of the Institute
2017-19 Interreg V-A Slovakia-Hungary: TOKAJGIS

Eszterházy Karoly University, Eger, Hungary/Dr. Csaba Ruszkai

 

prof. Vladimír Sedlák,
Dr. Ján Kaňuk, Ján Šašak, Jozef Šupinský, Dr. Michal Gallay, prof. Jaroslav Hofierka
2016-17 GeoSpatial Summer School 2017

Dr. Jakub Miřijovský (Palacký University, Olomouci, Czech Republic)

prof. Jaroslav Hofierka, Dr. Michal Gallay

2017-18 Student V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček Dr. Jan Tesla (VŠB-TU v Ostravě, Czech Republic) prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Ján Kaňuk
Period Project ID and title
Responsible researcher
Co-researchers of the Institute
2013-16 COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities. Dr. Seumas CAMPBELL (British Geological Survey, UK) Dr. Kaňuk, prof. Hofierka
2012-15 COST Action TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)  Prof. Roland Billen, Université de Liège, Belgicko prof. Jaroslav Hofierka
2012-15 OTKA (Maďarsko) 104811: Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism  Dr. László Mari (ELTE Budapešť) Dr. Alena Petrvalská
2009-10 HUSK (SR - Maďarsko) 0801/1.6.1/0003 Učme sa jeden od druhého! / Tanuljunk egymástól! Dr. István Mezei (MTA RKK, Budapešť) Dr. Dušan Barabas
2008-09 SK-UA-00217-07: Projekt bilaterálnej spolupráce SR – Ukrajina. Hodnotenie a kartografické modelovanie prírodno – rekreačného potenciálu na Ukrajine a na Slovensku prof. Valerij Rudenko (Univerzita v Černivci, Ukrajina) Dr. Zdenko Hochmuth
2006-07 SK-UA-00206: Projekt bilaterálnej spolupráce SR – Ukrajina. Hodnotenie zdrojov a krajinnoestetického potenciálu pre rozvoj ekoturizmu v Karpatskom regióne vychádzajúceho z možností Košického kraja na Slovensku a Černiveckej oblasti na Ukrajine. prof. Valerij Rudenko (Univerzita v Černivci, Ukrajina) Dr. Zdenko Hochmuth

Projects within the ERASMUS+ programme

Period Title Other partners
Responsible person of the Institute
2014-16 Erasmus+ Strategic Partnership 2014-1-DE01-KA203-000694: Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., Department of Physics Teaching, Inst. of Physics, Šafárik Univ. in Košice RNDr. Stela Csachová, PhD.

Institutional research projects funded by the P. J. Šafárik University in Košice

Period Project ID and title
Responsible researcher
2012-13 VVGS PF 2012-3: Migračné trendy a urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Košice Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním Mgr. Michal Gallay, PhD.;
RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému RNDr. Ján Kaňuk, PhD.;
RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2011 VVGS PF 37/2011/G Mapovanie zosuvov na západnom svahu masívu Heringeš v Košiciach Mgr. Michal Gallay, PhD.
2010 VVGS PF 38/2010/G Príprava príručky odbornej angličtiny pre geografov (s dôrazom na preklad slovenských geografických názvov). RNDr. Stela Csachová, PhD.
2010 VVGS PF UPJŠ 39/2010/G Využitie lokálnych metód priestorovej analýzy pre hodnotenie výškovej chyby digitálnych modelov reliéfu vysokého rozlíšenia založených na údajoch leteckého diaľkového prieskumu Zeme Mgr. Michal Gallay, PhD.
2010 VVGS PF 40/2010/G Podrobná morfometrická a štatistická analýza závrtov, tvorba mapovacieho manuálu RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2008 VVGS PF 11/2008/G: Vzťah endokrasových a exokrasových foriem v Slovenskom krase. RNDr. Alena Labunová
2008 VVGS PF 12/2008/G: Geografický výskum správnej a územnej štruktúry obcí na mikroregionálnej úrovni v priestore Košického samosprávneho kraja RNDr. Stela Lovacká, PhD.
2007 VVGS PF UPJŠ /012/2007/GE: Morfologické štúdium zirkónov granitoidov Braniska a Čiernej hory Ing. Katarína Bónová, PhD.
2007 VVGS PF UPJŠ /010/2007/GE: Transformácia sociálno-demografickej intraurbánnej štruktúry mesta v post-socialistickom regióne Európy RNDr. Janetta Nestorová-Dická
2006-7 VVGS UPJŠ 13/2006 - Proces redistribúcie obyvateľstva mesta Košice v poslednom medzicenzovom období. RNDr.Janetta Nestorová-Dická
2006 VVGS PF UPJŠ/018/2006/G:Návrh geografickej informačnej bázy dát krasových území na Slovensku Mgr. Vladimíra Tomášiková
2005 VVGS PF UPJŠ/010/2005/GE: Transformácia priestorovej štruktúry mesta Košíc RNDr. Janetta Dická
2005 VVGS PF UPJŠ /012/2005/GE: Demogeografický informačný systém obcí Národného parku Slovenský kras Mgr. Vladimíra Tomášiková

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuality

Mon, 17, Jul, 2017, 8:00
GIS Summer School 2017 Olomouc
Go to top