Menu

Charakteristika výskumného zamerania

  • vyššia geodézia, 3D geodézia, kozmická geodézia
  • fyzikálna geodézia a globálna geofyzika
  • globálne navigačné satelitné systémy (GNSS)
  • terestrické a satelitné meračské technológie
  • deformačné šetrenia zemského povrchu a ich interpretácia
  • aplikačné výstupy GNSS pre geoinformatiku a bezpečnostný manažment
  • GNSS a geoinformatika v ochrane životného ptostredia
  • 3D zber geodát
  • laserové skenovanie

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
     
Ukončené projekty
2014-16 VEGA č. 1/0473/14: Dynamické3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach. spoluriešiteľ
2013-15 ASFEU - Kód ITMS projektu: 26220220182: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. spoluriešiteľ
2012-13 ASFEU: NFP26110230103: Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, OP: Vzdelávanie, OPV-2010/1.2/02-SORO: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. zodpovedný riešiteľ
2008-10 Inštit. projekt VŠBM Košice, č. IP/06/VŠBM/2010: Analýza bezpečnosti automobilovej cestnej dopravy a logistiky s podporou družicových navigačných systémov v období silných slnečných erupcií. zodpovedný riešiteľ
2008-10 KEGA č. 3/6203/08: Integrácia družicových navigačných a geografických informačných systémov do študijného programu Bezpečnostný manažment v rámci študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia. zodpovedný riešiteľ
2007-09 VEGA č. 1/4167/07: Analyticko-grafické modelovanie a testovanie deformácií sypanej hrádze na vodnej nádrži Pod Bukovcom z geodetických terestrických a družicových navigačných meraní s výstupom do aplikácií GIS pre ochranu životného prostredia. zodpovedný riešiteľ
2006-07 Rozvojový projekt MŠ SR č. 7001: Laboratórium geografických informačných systémov. zodpovedný riešiteľ
2004-08 COST A27: Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). spoluriešiteľ
 2004-07 Bilateral project SK-GR No:0-1-7/04: Monitoring and geoinformatics system as decision supporting tool for monitoring and anthropogenic impact assessment of environment in the Slovak Republic and Greece. Bilateral Cooperation: The Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Education of Greece. zodpovedný riešiteľ
2002-03 Bilateral project SK-CH: Deformation Measurements and Modelling Geotectonic Recent Movements and Landslides in GIS in Slovak Republic and People Republic China from the Point of View of the Environment Protection. Bilateral Cooperation: The Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Education of the People Republic China. zodpovedný riešiteľ
2003-05 VEGA č. 1/0368/03: Monitorovanie a modelovanie geotektonických recentných pohybov v košickej kotline v GIS z hľadiska ochrany životného prostredia. zodpovedný riešiteľ
2002-03 VEGA č. 1/8073/01: Monitorovanie deformačných procesov a integrované hodnotenie ich environmentálnych rizík na podrúbaných a zosuvných územiach, , FBERG, TU Košice. zodpovedný riešiteľ
2001-02 VEGA č. 1/8073/01: Monitorovanie deformačných procesov a integrované hodnotenie ich environmentálnych rizík na podrúbaných a zosuvných územiach. zodpovedný riešiteľ
2000-02 VEGA č. 1/7378/20: Geodetické zisťovanie antropogénnych vplyvov na povrchové horninové formácie v Košickej kotline. spoluriešiteľ
2000-02 VEGA č. 1/7335/20: Deformačné modelovanie geotektonických recentných pohybov v košickej kotline. zodpovedný riešiteľ
 1998-00 VEGA č. 1/5024/98: Pohyby a deformácie podrúbaných, zosuvných a ekologicky exponovaných terénov a ich monitorovanie geodetickými metódami ako súčasť geografického informačného systému.  spoluriešiteľ
1997-00 VEGA č. 1/4008/97: Deformačné modelovanie geotektonických recentných pophybov vo východoslovenskom regióne. zodpovedný riešiteľ
1994-96 Inštit. projekt FBERG TU Košice č. IP/1152: Modelovanie deformácií ekologicky exponovaných území a stavebných konštrukcií na základe geodetických, geologických a časových dát. zodpovedný riešiteľ
1995-97 VEGA č. 1/2290/94: Deformačné prejavy poddolovaných a zosuvných území a ich vzťah k životnému prostrediu. zodpovedný riešiteľ
1994-95 VEGA č. 1/1875/94-9109: Nové typy trojrozmerných lokálnych meračských sietí a ich teória. zástupca zodpovedného riešiteľa
1991-93 VEGA č. 04/66: Geofyzikálne potenciálove polia a pohyby ekologicky exponovaného územia. zástupca zodpovedného riešiteľa
1985-89 ŠPZV II-6-5/01.02: Rozvoj princípov a metód na určovanie vzájomnej polohy skupinovo usporiadaných technologických vrtov magnetickými metódami. zodpovedný riešiteľ
1982-85 ŠPZV II-6-5/01.03: Zhodnotenie princípu zvukolokačného mapovania vylúhovaných priestorov v ložisku soli. spoluriešiteľ
1982-85 ŠPZV II-6-1: Určovanie vzájomnej polohy technologických vrtov. zástupca zodpovedného riešiteľa

Prihlásenie

Kalendár

marec 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top