Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátne skúšky na Ústave geografie v akademickom roku 2017/2018

 

Diplomová práca

-    študent je povinný skontrolovať si zadanie diplomovej práce v AIS (tému, literatúru a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – bez týchto povinných údajov totiž nebudú môcť vložiť prácu do systému


-    usmernenie k vypracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác je uvedené v dokumente na stiahnutie tu.     
 Okrem náležitostí uvedených v usmernení je potrebné odovzdať aj test originality: 1x kompletný exemplár a 1x prvú stranu.


-    ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne máj/jún prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku najneskôr do 30. 4. 2018 (študenti FF UPJŠ do 13. 4. 2018 do 12.00 h.), čo je zároveň aj termín dokedy je možné prihlásiť sa na predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu udelené hodnotenie zo všetkých predmetov.


-    ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne august prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku najneskôr do 30. 6. 2018 (študenti FF UPJŠ do 13. 4. 2018 do 12.00 h.), čo je zároveň aj termín dokedy je možné prihlásiť sa na predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu udelené hodnotenie zo všetkých predmetov.

Zadanie záverečnej práce si študent po schválení 2x vytlačí a odovzdá na sekretariáte ÚGE na podpis.