Geographia Cassoviensis 

In progress

rok 2019, ročník 13, č. 2
toto číslo je v príprave, avšak už obsahuje príspevky, ktoré sú finálne a plne citovateľné

BASIK Sergei, RAHAUTSOU Dzmitry
Toponymic politics and the symbolic landscapes of Minsk, Belarus
Toponymická politika a symbolické miesta v Minsku, Bielorusko
full text
CHRASTINA Peter, TROJAN Jakub, ŽUPČÁN Ladislav, TUSKA Tünde, HLÁSZNIK Pavel P.
Land use ako nástroj revitalizácie krajiny: na príklade slovenskej exklávy Tardoš (Maďarsko)
Land use as a means of the landscape revitalization: an example of the Slovak exclave of Tardoš (Hungary)
full text
CHERLINKA Vasyl, DMYTRUK Yuriy, BARABAS Dušan
Methods of verification of soils prediction maps: a case study from Chernivtsi region, Ukraine
Metódy verifikácie predikčných pôdnych máp: prípadová štúdia z Černovického regiónu na Ukrajine
full text
DAMBORSKÝ Milan
Regionální rozložení přímých zahraničných investic v kontextu ekonomické úrovně krajů České republiky
Regional distribution of the foreign direct investments in the context of the economical level of the regions of the Czech Republic
full text
 
 

Geographia Cassoviensis 
rok 2019, ročník XIII, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

GESSERT Alena, STRAKOVÁ Veronika, PALCSU László, KOLTAI Gabriela, BRAUN Mihály, HEIM Enikő, CZÉBELY Andrea

Differences in temporal changes of selected water quality parameters on Jasovská Planina Plateau (Slovak Karst, Slovakia)

Rozdiely v časových zmenách vybraných ukazovateľov kvality vody na Jasovskej planine (Slovenský kras, Slovensko)

full text

KAROLČÍK Štefan, ČIPKOVÁ Elena, JURČÍKOVÁ Slávka, MÁZOROVÁ Henrieta

Attitudes of pupils in lower secondary education towards Geography subject

Postoje žiakov druhého stupňa základných škôl k predmetu geografia

full text

KOPÁČEK Miroslav

Civic engagement in the process of land use planning: Case study of small municipalities in the Czech Republic

Občianska angažovanosť v procese územného plánovania: Prípadová štúdia malých obcí v Českej republike

full text

KUBEŠ Jan, VOKROUHLÍK Tomáš

Strategies and measures for preserving rural and increasing suburban primary schools in the district of České Budějovice, Czechia

Stratégie a opatrenia pre zachovanie základných škôl vo vidieckych a rastúcich suburbánnych oblastiach okresu České Budějovice, Česko

full text

MACHÁČEK Jan, SMOLOVÁ Irena

Prostorové rozložení ložisek nerostných surovin těžených artisanální těžbou v oblasti východoafrických velkých jezer

Spatial distribution of mineral deposits extracted by artisanal and small-scale mining in African Great Lakes Region

full text

VILINOVÁ Katarína, DUBCOVÁ Alena

Analýza úmrtnosti na zhubné nádory v regionálnom pohľade Slovenska

Analysis of mortality from cancer in the regional context of Slovakia

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2018, ročník XII, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

DVOŘÁČKOVÁ Simona, RYPL Jiří, KUČERA Tomáš

Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce

Approach of Czech students towards learning Earth Science: attitude, knowledge level and the most common misconceptions

full text

GÁBOR Marián, KARLÍK Lukáš, MATEČNÝ Igor, FALŤAN Vladimír

Modelovanie potenciálnej prirodzenej vegetácie s použitím metódy náhodných lesov. Prípadová štúdia: Malé Karpaty (Slovensko)

Modelling of Potential Natural Vegetation using Random forest algorithm. Case study: Malé Karpaty Mts. (Slovakia)

full text

KUPSKÝ Adam

Swedish education system and its impact on the integration of immigrants into the society

Švédsky vzdelávací systém a jeho vplyv na integráciu imigrantov do spoločnosti

full text

PIŠÚT Peter

Využitie historických krajinomalieb na rekonštrukciu regulačných prác v koryte rieky – príklad Dunaja v Bratislave

Exploiting the Danube River: regulation in Bratislava depicted in historical works of art 

full text

RUSNÁK Miloš, KIDOVÁ Anna

Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia

Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century

full text

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol

Prospektívny prístup pri regionálnej analýze procesu populačného starnutia na Slovensku

Prospective approach to regional analysis of population ageing in Slovakia 

full text

VIŠŇOVSKÝ Maroš

Dráždenie trojhlavého draka: prínosy a problémy kritickej geopolitiky

Teasing of three-headed dragon: contributions and problems of Critical Geopolitics

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2018, ročník XII, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

CAHA Ján

Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox for visibility analyses

Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox pre analýzy viditeľnosti

full text

HORÁČKOVÁ Šárka, BURIAN Libor, LÉTAL Aleš, RUMAN Stanislav, KRAJČÍ Pavel

Monitorovanie hydrologickej kontektivity koryto niva pod protipovodňovou hrádzou (Morava)

Hydrological connectivity monitoring of the channel – floodplain near floodprotection embankment (Morava river)

full text

HÜBELOVÁ Dana, KOZUMPLÍKOVÁ Alice, JADCZAKOVÁ Veronika, ROUSOVÁ Gabriela

Spatial differentiation of selected health factorsof the South Moravian Region population

Priestorová diferenciácia vybraných zdravotných faktorov obyvateľstva Juhomoravského kraja

full text

JANÁČOVÁ Terézia, LABUDOVÁ Lívia, LABUDA Martin

Meteorologické sucho v oblastiach Slovenska s nížinným charakterom v rokoch 1981 – 2010

Meteorological drought in the parts of Slovakia with lowland features in 1981 – 2010

full text

KRIŽAN Ľuboš, BAAR Vladimír

India a Irán: nová dimenzia vzťahov?

India and Iran: New dimension of relations?

full text

KUNC Josef, TONEV Petr, MARTINÁT Stanislav, FRANTÁL Bohumil, KLUSÁČEK Petr, DVOŘÁK Zdeněk, CHALOUPKOVÁ Markéta, JAŇUROVÁ Martina, KRAJÍČKOVÁ Aneta, ŠILHAN Zdeněk

Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differences (Czech Republic)

Od industrializácie k brownfieldom: historické a súčasné špecifiká, územná diferenciácia (Česká republika) 

full text

MLÁDEK Jozef, KÁČEROVÁ Marcela, STANKOVIČOVÁ Iveta

Regionálna diferencovanosť populačného starnutia v Európe

Regional differentiation of population ageing in Europe

full text

NOVANSKÁ Viera, BENOVÁ Alexandra, GEGHAMYAN Sophya

Možnosti rekreácie v meste Bratislava na základe percepcie miestneho obyvateľstva

Options for recreation in the city of Bratislava based on the perception of local inhabitants

full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuality

Wed, 11, Dec, 2019, 9:00
Stretnutie Klubu učiteľov geografie
Tue, 17, Dec, 2019, 0:00
Vianočná kapustnica ÚGE
Go to top