Geographia Cassoviensis 
rok 2020, ročník 14, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah
download

BAČÍK Vladimír, CHVOSTEKOVÁ Dominika
Cirkulárna vizualizácia dát dochádzky za prácou na príklade obcí Bratislavského samosprávneho kraja
Circular visualization of commuting data on the example of the Bratislava self-governing region communes
full text

HAVRLANT Jan
Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko
Growth of Tourist Attractiveness of Municipalities in the Beskydy Mountains: Case Study of the Bílá Mountain Village, Czechia
full text

HRONČEK Pavel, WEIS Karol, JESENSKÝ Miloš, ČECH Vladimír
Rekonštrukcia a vizualizácia stredovekej a ranonovovekej krajiny na príklade sídelného archetypu tvrdze na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce 
Reconstruction and Visualization of the Medieval and Early Modern Period Landscape on the Example of a Settlement Archetype of Fortified House at the Confluence of the Vadičovský stream and the Kysuca River
full text
KEVICKÝ Dominik
Priestorové rozloženie volebnej účastni v parlamentných voľbách v slovenských okresoch v rokoch 1990 až  2016
Spatial distribution of voter turnout of the parliamentary elections in Slovak districts in 1990 –2016
full text
POUR Tomáš, VOŽENÍLEK Vít
Thermal data analysis for urban climate research: A case study of Olomouc, Czechia
Analýza termálnych dát pre výskum mestskej klímy: Prípadová štúdia Olomouc, Česko
full text
PROCHÁZKA Juraj
Významné historické zmeny fluviálneho systému dolného Váhu a význam mechanizmu avulzií v jeho vývoji
Significant historic changes of the lower Váh River fluvial system and relevance of avulsions on its development
full text
ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ Kateřina
Čínsko-konžské vztahy: Nové strategické partnerství
Sino-Congolese relations: A new strategic partnership
full text

 

 

Geographia Cassoviensis 
rok 2019, ročník 13, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah
download

BASIK Sergei, RAHAUTSOU Dzmitry
Toponymic politics and the symbolic landscapes of Minsk, Belarus
Toponymická politika a symbolické miesta v Minsku, Bielorusko
full text
CHRASTINA Peter, TROJAN Jakub, ŽUPČÁN Ladislav, TUSKA Tünde, HLÁSZNIK Pavel P.
Land use ako nástroj revitalizácie krajiny: na príklade slovenskej exklávy Tardoš (Maďarsko)
Land use as a means of the landscape revitalization: an example of the Slovak exclave of Tardoš (Hungary)
full text
CHERLINKA Vasyl, DMYTRUK Yuriy, BARABAS Dušan
Methods of verification of soils prediction maps: a case study from Chernivtsi region, Ukraine
Metódy verifikácie predikčných pôdnych máp: prípadová štúdia z Černovického regiónu na Ukrajine
full text
DAMBORSKÝ Milan
Regionální rozložení přímých zahraničných investic v kontextu ekonomické úrovně krajů České republiky
Regional distribution of the foreign direct investments in the context of the economical level of the regions of the Czech Republic
full text
GAŁKA Elżbieta
Geotourism regions – delimitation, classification, basic concepts
Geoturistické regióny – delimitácia, klasifikácia, základné koncepty
full text
MACKŮ Karel, VOŽENÍLEK Vít
Statistická syntéza indikátorů kvality života – návrh tvorby indexu v evropských regionech
Statistical synthesis of quality of life indicators – design of index construction in European regions
full text
KAŇUK Ján, ŠUPINSKÝ Jozef, ŠAŠAK Ján, HOFIERKA Jaroslav, WANG Yongbo, ZHANG Qiuzhao, SEDLÁK Vladimír, ONAČILLOVÁ Katarína, GALLAY Michal
Semi-automatic LiDAR point cloud denoising using a connected-component labelling method
Poloautomatické odstránenie šumu z lidarových dát použitím metódy označovania súvislých komponentov grafu
full text
TREMBOŠOVÁ Miroslava, DUBCOVÁ Alena, ŠTUBŇOVÁ Michaela
The specifics of retail network's spatial structure in the city of Žilina
Špecifiká priestorovej štruktúry maloobchodnej siete v meste Žilina
full text

Geographia Cassoviensis 

In progress

rok 2020, ročník 14, č. 1
toto číslo je v príprave, avšak už obsahuje príspevky, ktoré sú finálne a plne citovateľné

 
 
 
 
 
 
 
 

Geographia Cassoviensis 
rok 2019, ročník XIII, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah
download

GESSERT Alena, STRAKOVÁ Veronika, PALCSU László, KOLTAI Gabriela, BRAUN Mihály, HEIM Enikő, CZÉBELY Andrea
Differences in temporal changes of selected water quality parameters on Jasovská Planina Plateau (Slovak Karst, Slovakia)
Rozdiely v časových zmenách vybraných ukazovateľov kvality vody na Jasovskej planine (Slovenský kras, Slovensko)
full text

KAROLČÍK Štefan, ČIPKOVÁ Elena, JURČÍKOVÁ Slávka, MÁZOROVÁ Henrieta
Attitudes of pupils in lower secondary education towards Geography subject
Postoje žiakov druhého stupňa základných škôl k predmetu geografia
full text

KOPÁČEK Miroslav
Civic engagement in the process of land use planning: Case study of small municipalities in the Czech Republic
Občianska angažovanosť v procese územného plánovania: Prípadová štúdia malých obcí v Českej republike
full text

KUBEŠ Jan, VOKROUHLÍK Tomáš
Strategies and measures for preserving rural and increasing suburban primary schools in the district of České Budějovice, Czechia
Stratégie a opatrenia pre zachovanie základných škôl vo vidieckych a rastúcich suburbánnych oblastiach okresu České Budějovice, Česko
full text

MACHÁČEK Jan, SMOLOVÁ Irena
Prostorové rozložení ložisek nerostných surovin těžených artisanální těžbou v oblasti východoafrických velkých jezer
Spatial distribution of mineral deposits extracted by artisanal and small-scale mining in African Great Lakes Region
full text

VILINOVÁ Katarína, DUBCOVÁ Alena
Analýza úmrtnosti na zhubné nádory v regionálnom pohľade Slovenska
Analysis of mortality from cancer in the regional context of Slovakia
full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top