Geographia Cassoviensis
rok 2014, ročník VIII, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

GAZDA Michal, NOVOTNÝ Ladislav
Vývoj základných komponentov pohybu obyvateľstva na Slovensku vo vzťahu
k vybraným ekonomickým ukazovateľom

full text

HAMADA Róbert
Analýza stavu a vývoja regionálnych disparít v okresoch Trenčianskeho kraja v rokoch 2001-2011

full text

HÜBELOVÁ Dana
Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

full text

KUBINSKÝ Daniel, WEIS Karol, LEHOTSKÝ Milan
Zmena zásobného objemu Veľkej Kolpašskej VN ako výsledok erózno-sedimentačných procesov a návrhy na úpravu manažmentu hospodárskych činností v povodí

full text

PADOVÁ Zuzana, PIROVÁ Beáta
Analýza konceptu sociálnej exklúzie a sociálnej inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky

full text

ŠUJAN MICHAL, HOLEC Juraj
Datovanie pomocou kozmogénnych nuklidov: metódy, praktická aplikácia a perspektívy využitia v geomorfologickom a geologickom výskume Západných Karpát a panónskej oblasti

full text

VESELOVSKÁ Zuzana, PIROVÁ Beáta
Rómske okresy – nositelia sociálnych problémov

full text