Názov prednášky:

Základné princípy družicovej radarovej intermerometrie(InSAR) a jej aplikácia na území Slovenska

Prednášajúci:

Ing. Matúš Bakoň

Pracovisko:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Dátum: 3.3.2016
Čas: 11:15 - 11:45
Miesto:

Prednášková miestnosť č. P13, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Radarová interferometria (InSAR, z angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar) predstavuje v súčasnosti jednu z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa oblastí diaľkového prieskumu Zeme. Progresívne metódy tejto technológie sa stali dôležitým nástrojom presného určovania a monitorovania deformácií.

Techniky radarovej interferometrie nachádzajú uplatnenie napríklad pri geodeticko-geologickom monitorovaní prírodných nebezpečenstiev (zemetrasenia, vulkanická činnosť, zosuvy a poklesy pôdy), pozorovaní pretvorení veľkých ale aj malých stavebných objektov (vodné diela, atómové elektrárne, priemyselné závody, mosty, výškové budovy), tvorbe digitálneho modelu reliéfu, klasifikácii druhov krajinnej pokrývky a pri monitorovaní a prieskumoch životného prostredia.

Hlavným dôvodom širokého uplatnenia tejto technológie je možnosť využívať družicové radarové merania nezávisle na počasí, dennej alebo nočnej dobe snímkovania, vysokej priestorovej rozlíšiteľnosti a pokrytiu veľkej oblasti jednou snímkou. Dôležitým faktorom je tiež nižšie ekonomické zaťaženie pri zachovaní podobnej presnosti v porovnaní s tradičnými geodetickými metódami.