Názov prednášky:

Prírodovedecká čajovňa:

Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov

Prednášajúci:

Mgr. Imrich Jakab, PhD.

Pracovisko:
Fakulta prírodných vied,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
Nitra 949 01
Dátum: 13.4.2016
Čas: 13:30 - 11:15
Miesto:

Zasadacia miestnosť, Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 1. poschodie

Šrobárova 2
Košice

   
Anotácia prednášky:

Každá vedecká práca zahŕňa zber dát, ich následného spracovania a analýzu. Tým získavame nové, hodnotné dáta, ktoré je možné ďalej spracovávať, interpretovať a vizualizovať.  Ak realizovaný výskum súvisí s priestorovými údajmi, to znamená, že ak získaným dátam vieme prideliť geografickú polohu, ponúka sa možnosť použitia geografických informačných systémov (GIS).  GIS sa najčastejšie spájajú so zberom priestorových údajov a ich vizualizáciou, formou rôznorodých máp.

Skutočnú silu v rukách odborných asistentov a vedeckých pracovníkov však  predstavujú priestorové analýzy. Vedieť efektívne využívať GIS za účelom riešenia priestorových analýz predstavuje pre súčasných ekológov a environmentalistov „eso v rukáve“. Vďaka nim môžeme efektívne zhodnotiť vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie, manažovať využívanie prírodných zdrojov a krajinného potenciálu, hodnotiť potenciál rizikových faktorov prostredia, modelovať javy a procesy v krajine. V oblasti priestorovej ekológie to znamená identifikovať súvislosti medzi živočíšnymi druhmi a miestom ich výskytu, simulovať šírenie druhov rastlín a živočíchov v závislosti od podmienok prostredia a podobne V prednáške budú predstavené vybrané typy takýchto ekologických analýz v GIS.

Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov