Názov prednášky:

Transformace štěrkonosných toků v české části Vnějších Západních Karpat

Prednášajúci:

RNDr., Václav Škarpich, PhD.

Pracovisko:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00
Dátum: 9.3.2016
Čas: 11:20 - 12:20
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Pojem štěrkonosných toků v české části Vnějších Západních Karpat se v současnosti vytrácí z povědomí lidí. Intenzivní regulace koryt, výstavba přehrad, jezů a splavů sloužících k ochraně před povodněmi a získání využitelného území člověkem značně změnila charakter řek, a tím pádem i nahlížení na tuto součást krajiny. Ještě na konci 19. století byl geomorfologický režim říčních koryt české části Vnějších Západních Karpat charakteristický větvícím se říčním vzorem. Výskyt tohoto typu koryt byl ve velké míře predisponován geologickými podmínkami, které podmiňovaly značnou dodávku sedimentů do říční sítě.

Tento režim byl však v posledních 100 letech významně transformován. Hlavní příčiny změn jsou spojovány se snížením dodávky sedimentů do korytového systému (ve spojení se změnami využití krajiny, krajinného krytu a antropogenně indukovanou stabilizací břehové zóny) a také zvýšenou bariérovostí ovlivňující transportní podmínky v samotných korytech řek. Původní větvící se říční vzor byl postupně transformován v jednoduchá úzká koryta v některých úsecích významně zahloubená do skalního podloží. Nejvyšší intenzita zahlubování je sledována na řece Morávce, a to okolo 12–23 cm/rok během posledních 40–50 let. Na řece Ostravici pak dosáhla průměrná rychlost hloubkové eroze hodnoty okolo 5 cm/rok a na řece Olši okolo 2 cm/rok. Tyto změny se pak negativně projevily v následné akceleraci procesů hloubkové eroze vlivem zvýšení erozivního působení vody v úzkých zahloubených a jednoduchých korytech řek.