Názov prednášky:

 

Krajinné rozhrania a ich digitálne modelovanie v geografickom výskume

Prednášajúci:

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Pracovisko: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ  v Košiciach
Jesenná 5
Dátum: 30.11.2016
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Prednáška je zameraná na tvorbu modelov krajinných rozhraní ako špecifických foriem povrchov (plôch) oddeľujúcich jednotlivé zložky krajinnej sféry. Tieto rozhrania predstavujú miesta najčastejších interakcií - procesov, ktoré formujú krajinu. V súvislosti s nástupom moderných informačných technológií v geografii a aj širšom geovednom výskume sa ukazujú nové možnosti výskumu týchto rozhraní.

Tieto nové možnosti súvisia s novými, revolučnými technológiami zberu a spracovania geografických dát, ako sú najmä laserové skenovanie a bezpilotné systémy diaľkového prieskumu Zeme. Enormné množstvo dát s vysokou presnosťou vyžaduje veľmi sofistikované a efektívne metódy ich spracovania. Či už vo forme priestorových analýz, modelovania alebo simulácie procesov.

Na tento vývoj vplýva aj rozvoj počítačových technológií, presnejšie výpočtovej kapacity počítačov, využívanie distribuovaných výpočtov alebo ich paralelizácia, a tiež dostupnosť dát a možnosti ich zdieľania cez internet. Nové možnosti zberu a spracovania údajov o krajine priniesli aj nové výzvy. Tieto súvisia s potrebou efektívnejšej charakteristiky geografického javu modelovaného na základe masívneho dátového súboru.

V prednáške budú predstavené technológie zberu dát (mapovania povrchov), ich spracovania, tvorba modelov rôznych typov povrchov, analýza a interpretácia.

  3d.jpg
  Jaskňa Domica a georeliéf nad ňou ako príklad rôznych typov povrchov.