Názov prednášky:

 

Rurálne a urbánne regióny Slovenska

 

 Prednášajúca: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 15.02.2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č. 207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Anotácia prednášky:

Geografický termín vidiek/rural je mnohokrát prisudzovaný k poľnohospodárskej krajine, pre ktorú je typická izolovanosť alebo i rozptýlený charakter osídlenia. Obyvatelia často k pojmu vidiek/rural, ako protiklad mesta/urban, jednoznačne prisudzujú miesto, ktoré je typické nízkou hustotou zaľudnenia, poľnohospodárskym využívaním či odľahlosťou od urbánnych centier.

Starnutie populácie, vzdelanie, ekonomický potenciál, životný štýl, tradície a zvyky, prístup k zdravotnej starostlivosti sú len niektoré z demografických, ekonomických či sociálnych faktorov, ktoré diferencujú rurálne a urbánne regióny (Prieto-Lara, Ocan˜a-Riola, 2010). Napriek poznaniu mnohých aspektov rurality, všeobecné definovanie zlyháva. Neexistuje žiaden konsenzus definície rurality/vidieka či ako ho merať. Dôvod zložitosti konceptu je v jeho multidimenzionalite (Hewitt 1989; Waldorf 2006; Westeel, Pitard,  Martin,  Thaon, Depierre, Dalphin, Arveux 2007; Bryden 2008; Kūle 2008; Bucholtz 2008; Gulumser, Baycan-Levent, Nijkamp 2009).  V súlade s Copus (2003) vidiecke regióny vnímame konceptuálne na základe priestorových vlastností charakteristík obyvateľstva či hustoty osídlenia, využívania územia či dostupnosti (izolovanosti) územia, a na základe nepriestorových funkčných vlastností  demografických, sociálnych, kultúrnych, ekonomických či ekologických charakteristík daného regiónu (Hurbánek, 2008).

Hlavným zámerom seminára je poukázať na rôzne metodologické prístupy merania vidieckosti/rurality v regiónoch Slovenska v súlade s multidimenzionálnym konceptom vidieka. Tendenciou  je poukázať na skutočnosť a dokázať, že jednoduché ukazovatele (indikátory) nemôžu adekvátne zachytiť komplexnosť a multidimenzionálnosť konceptu vidieka. Potrebné je prispôsobiť multidimenzionálne meranie aj podmienkam danej krajiny.