SAFTRA 3D mapping, s.r.o. - start-up Ústavu geografie a UPJŠ v Košiciach
Dňa 9. novembra 2017 bola do obchodného registra zapísaná obchodná spoločnosť SAFTRA 3D mapping, s.r.o., čím sa zavŕšili snahy pracovníkov Ústavu geografie, predovšetkým z oddelenia geoinformatiky, vytvoriť start-up firmu, ktorej cieľom je intenzívnejší transfer inovatívnych metód a získaných poznatkov do praxe v oblasti zberu, spracovania a analýzy geopriestorových 3D dát v širšom geografickom regióne stredného a východného Slovenska.
logo_saftra.jpg

Od roku 2012 sa Ústavu geografie s podporou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ministerstiev Slovenskej republiky a Európskej únie podarilo vybudovať kvalitné laboratória, najmä Laboratórium geografických informačných systémov a Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme.

Technická a softvérová infraštruktúra týchto laboratórií vytvorila priestor pre zdokonaľovanie odborných pracovníkov z Ústavu geografie v oblasti zberu, pokročilých metód spracovania 3D geodát a ich manažmente. Postupne boli získané aj viaceré certifikáty potrebné pre ovládanie bezpilotných leteckých zariadení a pozemných geodetických zariadení.

"Technologické vybavenie laboratórií a nadobudnuté skúsenosti majú veľmi pozitívne dopady aj na kvalitu výučby v oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, pretože na prednáškach môžeme hovoriť o konkrétnych projektoch, na realizácii ktorých sa podieľame. Neprednášame iba informácie naštudované z odbornej literatúry, ale hovoríme z vlastnej skúsenosti. Navyše, študenti taktiež môžu s týmito zariadeniami a technológiami pracovať", konštatuje doc. Michal Gallay, zástupca riaditeľa Ústavu geografie a spoluzakladateľ spoločnosti SAFTRA 3D mapping. s.r.o.

Prof. Hofierka, riaditeľ Ústavu geografie a jeden zo spoluzakladateľov firmy, vidí výsledky tejto práce vo viacerých rovinách - "Na jednej strane sa nám podarilo získať akreditáciu na doktorandské štúdium v študijnom programe Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, čím môžeme vzdelávať študentov na všetkých troch stupňoch vzdelávania (od bakalárskeho, cez magisterské až po doktorandské) a ešte intenzívnejšie realizovať výskumné aktivity. Druhá, veľmi dôležitá úloha však spočíva aj v tom, aby sme intenzívnejšie prepájali vedu, výskum a vzdelávania s požiadavkami praxe".


Obchodná spoločnosť SAFTRA 3D mapping, s.r.o. vznikla za spoluúčasti UPJŠ v Košiciach. Táto firma má ambíciu plniť viaceré úlohy súvisiace s výskumnými a pedagogickými činnosťami na Ústave geografie. Hlavnou činnosťou SAFTRA 3D mapping, s.r.o. bude tvorba, spracovanie a analýzy 3D geografických dát s orientáciou na malých a stredných podnikateľov v sektore budovania smart-cities a smart-buildings, pri vysokodetailnom a vysokopresnom mapovaní a monitoringu malých lokalít bezkontaktným spôsobom (napr. environmentálne zaťažené územia, atď.), v oblasti poľnohospodárskej výroby (precision farming) a poskytovaní komplexných služieb pre potreby zákazníka v oblasti analýzy priestorových dát.

Už v súčasnosti sa Ústav geografie snaží o zapájanie študentov do riešenia vedecko-výskumných projektov. Cieľom novovzniknutej firmy je ešte výraznejšie prepájať teoretické poznatky s praxou. Ako uviedol prof. Hofierka, založením tohto start-up-u sa vytvorí platforma pre našich študentov a absolventov (geografických a informatických odborov) pri získavaní odbornej praxe, čo im vytvorí lepší predpoklad pre uplatnenie sa na trhu práce, alebo môže slúžiť aj pre rozbehnutie vlastného podnikania v budúcnosti.

Mgr. Michal Lacko, konateľ spoločnosti SAFTRA 3D mapping, s.r.o. prezradil, že už v súčasnosti boli oslovené viaceré subjekty, ktoré prejavili záujem o spoluprácu v oblasti zberu a spracovania priestorových dát. Založením firmy sme reagovali na dopyt rôznych subjektov po priestorových analýzach a kartografickej činnosti, ktoré predstavujú základnú bázu informácií pre každodenné rozhodovanie sa a šetria náklady na prevádzku.

Novovzniknutému start-up-u držíme palce, aby sa mu podarilo čo najrýchlejšie etablovať sa na trhu, naplniť stanovené ciele a čeliť novým  výzvam.