Geografi na letnej Univerzite bez hraníc

Vo štvrtok 12. júla prebiehal na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ štvrtý deň Univerzity bez hraníc. Na Ústave geografie si program zameraný na modelovanie krajiny v interaktívnom pieskovisku pripravili Mgr. Ondová a Dr. Csachová. Žiaci pracovali aktívne, vrstevnicové nákresy, ktoré si podľa zadania sami navrhli, skenovali aplikáciou LandscapeAR a následne modelovali kinetickým pieskom. Pomocou technológie Tangible landscape sa oboznámili s problematikou vrstevníc, sklonu reliéfu, orientácie svetových strán, povodí či rizík povodní. V závere si zopakovali základné pojmy a navrhovali využitie tejto technológie pre spoločnosť.

leto1

leto2

leto3

leto4