Záverečné obhajoby učiteľov v projekte IT Akadémia

V období od konca mája do polovice júna 2019 sa na Ústave geografie konali záverečné obhajoby učiteľov základných a stredných škôl, ktorí absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vzdelávanie bolo venované vyučovaniu geografie so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti, obsahovalo osvojenie si aktuálnych poznatkov a nadobudnutie nových zručností, ktoré učiteľom pomôžu modernizovať a inovovať vyučovacie hodiny geografie. Učitelia pred komisiou zloženou z pracovníkov Ústavu geografie prezentovali návrhy na inovácie vo vyučovaní geografie na svojich základných a stredných školách. Vyslovili veľkú spokojnosť s obsahom, priebehom a organizáciou vzdelávania. Mnohých to podľa ich vlastných slov výrazne pozitívne ovplyvnilo a počas vzdelávania získali podnety a motiváciu pre inováciu obsahu vzdelávania geografia. Odnášajú si nielen poznatky z nových tém školskej geografie, skúsenosti s prácou s modernými geopriestorovými technológiami, ale aj zorientovanie sa v aktuálnych zdrojoch s geografickou tematikou a vzájomné inšpirácie.

it-ak

it-ak-zs