Konferencia projektu IT Akadémia vo Vysokých Tatrách

V dňoch 17. – 19. októbra 2019 sa vo Vysokých Tatrách konala konferencia projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov stredných škôl. Zúčastnilo sa jej viac ako 160 učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z celého Slovenska. Nosnou témou projektu a konferencie je pripravovať študentov stredných škôl pre trh práce rozvíjaním zručností a spôsobilostí v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a predovšetkým informatiky. Spoločný úvodný blok prednášok bol venovaný zhodnoteniu doterajšieho priebehu riešenia projektu. Následne program pokračoval v paralelných sekciách jednotlivých predmetov. Geografiu zastrešoval tím kolegov z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v zložení RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Ján Kaňuk a Mgr. Veronika Ondová,  z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici  RNDr. Martina Škodová, PhD. a z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Mgr. Matej Vojtek, PhD.

Geografickú sekciu sme otvorili sumarizovaním doterajších výsledkov riešenia projektu. Venovali sme sa otázke skvalitňovania geografického vzdelávania na Slovensku a potrebe obsahových a metodických zmien.V ďalšej časti sme sa venovali metodikám, ktoré prinášajú do vyučovania geografie nové témy a rozvíjajú zručnosti, ktoré si vyžadujú zaškolenie učiteľov. Ide napr. o témy Ukazovatele obyvateľstva Slovenska, Drony a meranie Zeme, Dve tváre cestovného ruchu a ďalšie. Slnečné počasie prialo aj realizovaniu aktivít v teréne. Počas trojhodinovej vychádzky učitelia pracovali s tlačenou mapou (orientácia v teréne), s mobilnými aplikáciami (určenie polohy pomocou GNSS, Flight Radar). Demonštrovali sme meranie Zeme pomocou dronu a využitie rozšírenej reality. Učitelia geografie reagovali na program veľmi pozitívne. Zhodli sa, že projekt i napriek nadmernej administratívnej záťaži prináša do vzdelávacieho procesu nové impulzy a zmeny, ktoré žiaci vnímajú a sú za ne vďační.  

2 vonku tatry

 

4 vonku dron