Menu

Edičná činnosť

Geographia Cassoviensis Journal (indexovaný v databáze Scopus, od roku 2016)

Zástupca hlavného editora

Členstvo v profesných organizáciách

člen International Association of Mathematical Geology (od roku 2013)
člen International Society for Geomorphometry (od roku 2015)
člen British Society for Geomorphology (od roku 2006)
člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2012)

Zahraničné prednáškové pobyty

2014 pozvaný lektor letnej školy Using GIS in Tectonic Geology pre študentov magisterského stupňa medzinárodného študijného programu Petroleum Geology, China University of Petroleum University Beijing (30 vyučovacích hodín v jednom týždni).

Študijné pobyty a stáže

2015 školenie pre diaľkový prieskum Zeme laserovým skenovaním pozemným skenerom RIEGL VZ-1000 a bezpilotným leteckým systémom Scout B1-100, Luzern, Švajčiarsko (10 dní)
2015 ERASMUS, job shadowing, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2014 ERASMUS učiteľská mobilita, Environment Institute, Universitat de Girona, Girona, Španielsko (týždeň)
2014 pozvaný lektor letnej školy Using GIS in Tectonic Geology, China University of Petroleum University Beijing (2 týždne)
2014 ERASMUS učiteľská mobilita, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2013 ERASMUS učiteľská mobilita, Geographisches Institut, Universität zu Köln, Nemecko (týždeň)
2012 ERASMUS učiteľská mobilita, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2010 ERASMUS učiteľská mobilita, Geographisches Institut, Universität zu Köln, Nemecko (týždeň)
2007 študijný pobyt, Centre for Computational Geostatistics, University of Alberta, Edmonton, Kanada (3 týždne)
2005-08  doktorandské štúdium, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo

Ocenenia

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za vedeckovýskumnú činnosť v roku 2016

 Zaujímave odkazy

.pod lampou: Katastrofa našej vedy  
Nočná pyramída s prof. Jozefom Minárom (UK Bratislava)  

Researcher ID

ORCID ID

Google Scholar

stav k 10.1.2017

 ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  1
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 6
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 8
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 6
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 6
BCI - Skriptá  a učebné texty 1
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, katalógy, slovníky, zborníky) 3

C E L K O M
52
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS 39
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS 1
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3

C E L K O M
58
2018
 • HOFIERKA, J., GALLAY, M., ŠAŠAK, J., BANDURA, P. (2018). Identification of karst sinkholes in a forested karst landscape using airborne laser scanning data and water flow analysis. Geomorphology. (accepted manuscript)
2017
 • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12. (PDF)
 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)
 • KAŇUK, J., GALLAY, M., DVORNÝ, E., LACKO, M., 2017. Využitie bezpilotných leteckých zariadení pri výskume transformácie krajiny. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017.  VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)
 • HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., SEDLÁK, V. (2017): 3D mapovanie krajiny pomocou pozemného a leteckého laserového skenovania. Životné prostredie, 51, 1, 21– 27. (PDF)
2016
 • GALLAY, M., ECK, C., ZGRAGGEN, C., KAŇUK, J., DVORNÝ, E. (2016). High resolution airborne laser scanning and hyperspectral imaging with a small uav platform. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 823-827, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-823-2016, 2016. (PDF)

 • GALLAY, M., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2016). Geomorphometric analysis of cave ceiling channels mapped with 3D terrestrial laser scanning, Hydrolology and Earth System Sciences, 20, 1827-1849, doi:10.5194/hess-20-1827-2016, (PDF)

 • SEDLÁK, V., KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J.(2016).Analytical and graphical analyses of deformation survey of the earth-fill dam with tls support for gis applications. In: Proceedings 16th Int. multidisc. scient. conf. SGEM 2016: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing / Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing, Albena, June 30 – July 6, 2016. Vol. II, p. 101-108, Sofia: STEF92 Technology.

 • HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A. (2016). Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania. Geografický časopis, 68, 1, 3-24. (PDF)

2015
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J., HOFIERKA, J., SEDLÁK, V. (2015): Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291. (PDF)

 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J.(2015): Mapping and geomorphometric analysis of 3-D cave surfaces: a case study of the Domica Cave, Slovakia. In Jasiewicz, J., Zwoliński, Z., Mitasova, H., Hengl, T. (Eds.) Geomorphometry for Geosciences, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 69-73. (PDF)

 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, pp. 40-53

 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2015). Capacity of photovoltaic power plants in the Czech Republic (Kapacita fotovoltických elektrární v Českej republike). Journal of Maps, 11(3), pp. 480-486. (PDF)

2014

 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014): Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), 194 p. (PDF)

 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014). Spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to a solar resource potential: a case study of the Czech Republic and Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(2), p. 26-33. (PDF)

2013

 • GALLAY, M., LLOYD, C. MCKINLEY, J.,  BARRY, L. (2013). Assessing modern ground survey methods and airborne laser scanning for digital terrain modelling: A case study from the Lake District, England. Computers & Geosciences. 51(2), 216-227. (URL)
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., PETRVALSKÁ, A., HOCHMUTH, Z. (2013). Využitie údajov leteckého laserového skenovania vo výskume krasovej krajiny na príklade východnej časti Slovenského krasu. Slovenský kras : Acta Carsologica Slovaca. 51(1), p. 99-108.

2012-2001

 • GALLAY, M., LLOYD, C. D., MCKINLEY, J. (2012): Optimal interpolation of airborne laser scanning data for fine-scale DEM validation purposes. In Ružička, J. (ed.), Symposium GIS : Surface models for geosciences : 23. - 25. január 2012, Ostrava. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1-9. (PDF)
 • GALLAY, M., LLOYD, C. D., MCKINLEY, J. BARRY, L. (2011): Comparing the vertical accuracy of digital elevation models derived using modern ground survey and airborne laser scanning (in Slovak). Kartografické listy, 19, 61-71.
 • GALLAY, M. (2010): Assessing alternative methods of acquiring and processing digital elevation data. Queen's University Belfast. 339 p. (PhD. práca) (PDF)
 • SENKO, D., MIŠKOVIC, J., GALLAY, M., SENKOVÁ BALDAUFOVÁ, K. (2008). Dynamika zmien vegetácie na Devínskej Kobyle a jej predikcia. Geografický časopis, 60(4), 319-338. (PDF)
 • GALLAY, M. (2008). Assessment of DTM quality: a case study using fine spatial resolution data from alternative sources In: Lambrick, D. (ed.), GISRUK 2008: GIS research UK 16th annual conference : 2.-4. April 2008. UNIGIS: Manchester Metropolitan University, 156-161.
 • MINÁR, J., BIZUBOVÁ, M., GALLAY, M. (2004). General aspects of denudation chronology of the West Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica : Landform Evolution in Mountain Areas, 38, 5-22.
 • MINÁR, J., BIZUBOVÁ, M., GALLAY, M. (2003). General and specific in the denudation chronology of the West Carpathians. Geomorphologica Slovaca, 3(1), 61-62.

Charakteristika výskumného zamerania

 • priestorové modelovanie a analýzy v geomorfológii
 • digitálne modelovanie terénu a súvisiacich javov (erózia, oslnenie, povrchový tok)
 • mapovanie krajiny metódami diaľakového prieskumu Zeme (najmä laserovým skenovaním)
 • hodnotenie kvality digitálnych modelov terénu
 • viacmierkové priestorové analýzy v geografii
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení zodpovedný riešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné  aplikácie zodpovedný riešiteľ za UPJŠ
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov zástupca zodpovedného riešiteľa
2016-17 APVV SK-CN-2015-0030: Porovnávacia  štúdia  kolobehu  uhlíka  a jeho  rezerv v kontexte  ekologickej obnovy  krajiny v podmienkach subtropických  oblastí  Číny  a miernych klimatických  oblastí  Slovenska spoluriešiteľ
2013-16 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ

 

Ukončené projekty
 Obdobie  Číslo a názov projektu  Úloha
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

spoluriešiteľ
2013-2015

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory spoluriešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním hlavný riešiteľ
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát  spoluriešiteľ
2011 VVGS PF 37/2011/G Mapovanie zosuvov na západnom svahu masívu Heringeš v Košiciach (PDF poster) hlavný riešiteľ
2010 VVGS PF UPJŠ 39/2010/G Využitie lokálnych metód priestorovej analýzy pre hodnotenie výškovej chyby digitálnych modelov reliéfu vysokého rozlíšenia založených na údajoch leteckého diaľkového prieskumu Zeme hlavný riešiteľ

PREDMETY VYUČOVANÉ V ROKU 2016/17

BAKALÁRSKY STUPEŇ

 • Geografické informačné systémy
 • Seminár z geoinformatiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

 • Metódy diaľkového prieskumu Zeme
 • Špeciálny seminár z geoinformatiky

VEDENÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ

Rok zadania Téma Študent
2015/16
 Vyhodnotenie vplyvu mestskej zelene na teplotu zemského povrchu v meste Košice zo satelitného záznamu družíc LANDSAT 8 a Sentinel 2A Katarína Onačilová
 2015/16 Vyhodnotenie zmien mestskej zelene zo satelitného záznamu družíc LANDSAT 8 a Sentinel 2A Barbora Čižmárová
2016/17 Spektrálne prejavy mestskej zelene v multispektrálnom satelitnom zázname Sentinel 2A Soňa Boďová
2016/17 Mapovanie mestskej zelene pomocou leteckého laserového skenovania Pavol Titko
Rok zadania Téma Študent
2014/15 Detailné 3D digitálne modelovanie mikroforiem jaskyne Domica Edita Godočová
2014/15 Modelovanie vplyvu krajinnej pokrývky na erózno-akumulačné procesy v povodí Jašteričieho jazierka Sandra Fabišíková
2014/15 Spracovanie údajov leteckého laserového skenovania geoinformatickými open-source nástrojmi Ján Šašak
2013/14 Digitalizácia historických meračských speleologických údajov a ich integrácia v GIS Kamil Sabol
2013/14 Hodnotenie metód klasifikácie údajov získaných topografickým laserovým skenovaním pomocou open-source nástrojov Tamara Žofčinová
2013/14 Spracovanie leteckých meračských snímok urbánnej krajiny pomocou digitálnej fotogrametrie: prípadová štúdia pre časť mesta Košice Nora Petrigalová
2012/13 Modelovanie reliéfu Slovenského krasu na základe údajov získaných leteckým laserovým skenovaním a digitalizáciou máp Lukáš Talaga
2012/13 Hodnotenie výmoľovej siete v povodí Ipľa na základe kartografických podkladov v prostredí GIS Pavla Juhasová
2011/12 Zmeny v územnom vývoji a využití krajiny mesta Spišská Nová Ves Barbora Korchňáková
2011/12 Webgis ako nástroj interaktívneho vyučovania geografie Monika Chromeková
2011/12 Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy Peter Bandura
2011/12 Vybrané prírodné hrozby v povodí Olšavy a ich modelovanie v GIS Lenka Hajduková
2011/12 Webgis ako nástroj interaktívneho vyučovania geografie Monika Chromeková
2010/11 Zmeny krajinnej pokrývky hlavných povodí Slovenska na základe databázy CORINE Lukáš Kočiško
2010/11 Turistický potenciál Horného Zemplína Viktória Baranková
2009/10 Klimatická charakteristika Košického kraja. Miriama Halušková
2009/10 Objavné výpravy vybraných cestovateľov pre výučbu geografie Františka Kerekešová

 

BAKALÁRSKE

rok téma študent
2016/17 Interaktívny 3D webový atlas  vybraných typov zemského  povrchu  Anna Péliová
2016/17 Spracovanie dát získaných  bezpilotným hyperspektrálnym skenovaním Richard Ivanko
2016/17 Vizualizácia 3D modelov povrchu na webe Samuel Hrivňák
2015/16 Spracovanie fotografického záznamu z drónu a pozemnej fotografie pre 3D modelovanie krajiny Lucia Sabolová
2014/15 WorldDEM - najdetailnejší globálny model terénu súčasnosti Peter Štec
2014/15 Bezpilotné letecké systémy v diaľkovom prieskume Zeme Matúš Vasiľ
2014/15 Tvorba geodatabázy pre digitálne 3D modelovanie Zádielskej tiesňavy v Slovenskom krase Barbora Čižmárová
2014/15 Využitie družicových údajov MODIS pre analýzu zmien v krajine Linda Bučková
2013/14 Analýza presnosti detailných digitálnych modelov terénu Edita Godočová
2013/14 Analýza siete výmoľovej erózie v povodí Hrona na báze topografických máp v prostredí GIS Sandra Fabišiková
2013/14 Viacmierková analýza reliéfu Spišskej Magury v GIS Ján Šašak
2012/13 Detailné mapovanie krajiny leteckou fotogrametriou Nora Petrigalová
2012/13 Detailné mapovanie krajiny leteckým laserovým skenovaním Tamara Žofčinová
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre západnú časť Slovenského krasu Róbert Adam
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre juhovýchodnú časť Volovských vrchov Ján Pindroch
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre strednú časť Slovenského krasu Lukáš Talaga
2011/12 GIS databáza urbánneho územia Košíc medzi MČ Vyšné Opátske a MČ Krásna Júlia Hirjaková
2011/12 Využitie nástroja Google Earth vo vyučovaní geografie Kamil Sabol
2010/11 Digitálna geomorfometrická analýza reliéfu povodia Olšavského potoka Lenka Hajduková
2010/11 Tvorba digitálneho modelu terénu pre analýzu povrchového odtoku v oblasti NPR Palanta Peter Bandura
2010/11 Priestorové modelovanie jaskynných systémov Renáta Sokolová
2010/11 Využitie programov Google vo vyučovaní geografie Monika Chromeková
2010/11 Mapovanie krajinnej pokrývky pomocou databázy CORINE pre povodie Olšavy Barbora Korchňáková
2009/10 Hodnotenie presnosti merania pomocou turistického GPS Lukáš Kočiško
2009/10 Využitie nástroja Google Earth vo vyučovaní na základných a stredných školách Kamil Sabol
2009/10 Turistický potenciál v okrese Medzilaborce Viktória Baranková

 

Strana 1 z 2

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top