Vitajte na stránke Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UGE). Nájdete nás aj na facebooku.

 


Veda a výskum

Štúdium
skener-vz-1000-01
Na stránke prezentujeme odborné zameranie pracovníkov ÚGE, výskumné aktivity a riešené projekty. Stránka je určená aj pre záujemcov o štúdium geografie, súčasných študentov a absolventov.

Profil Ústavu geografie

Ústav geografie má vyše 20-ročnú tradíciu a zameriava sa na výučbu a výskum v oblasti geografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Záujemcom o štúdium ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania v jednoodborovej forme, najmä so zameraním na geografiu a geoinformatiku. Medziodborové a učiteľské štúdium geografie na bakalárskom a magisterskom stupni ponúka v kombinácii s inými študijnými odbormi na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Výučba na ústave vychádza z medzinárodných štandardov a výsledkov vlastného výskumu, ktorý má veľmi dobrú európsku úroveň. Ústav disponuje širokou paletou moderných technológií mapovania krajiny ako sú laserové skenery a drony, ktoré využíva pri skúmaní a modelovaní krajiny vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení. Študenti majú možnosť aktívne pracovať s týmito technológiami a aj priamo sa podieľať na výskume, či realizovať vlastný výskum. Na ústave sa vyvíjajú nové geoinformatické metódy modelovania georeliéfu, slnečného žiarenia, teploty povrchu v meste, či povrchového toku vody najmä pre geografické informačné sytémy s otvoreným kódom (GRASS GIS).

Fyzickogeografický a sedimentologický výskum je zameraný najmä krasovú krajinu a flyšové pásmo. Tradičné zameranie je na mapovanie a výskum jaskýň a morfológiu krasovej krajiny, mineralogický a paleogeografický výskum flyšového pásma a fluviálnu geomorfológiu. V humánnej geografii to je najmä výskum obyvateľstva, jeho migrácie a ekonomickej transformácie regiónov. Didaktika geografie sa venuje najmä novým metódam vyučovania geografie na základných a stredných školách, vrátane interaktivnych foriem vyučovania s využitím najmodernejšich informačných technológií.

Vedúci oddelenia: kanuk_profil_2014_low_res.jpg RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2352
     
Pracovníci: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2352
  hofierka_profil_2013_low_res.jpg Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2591
   sedlak_profil_2014_final_low_res.jpg

Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2590

 

Riešené vedecko-výskumné projekty:

 

Zahraničné vedecké granty
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.; prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD., RNDr. Alena Gessert, PhD.

2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

Hlavný riešiteľ za FF UPJŠ:doc. PaedDr. Martin Pekár, CSc.

Riešitelia za ÚGE: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 

Vedecké granty financované agentúrami VEGA, KEGA, APVV Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

2017-19 KEGA 007UPJŠ-4/2017: Globálne navigačné satelitné systémy - nová vysokoškolská učebnica z aktuálnych problematík v družicovej lokalizácii a navigácii so zameraním na multivariantný zber a spracovanie geopriestorových dát k tvorbe virtuálnych 3D modelov v geoinformatike

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

2016-19 APVV-15-0054: Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné  aplikácie

Hlavný riešiteľ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. a jeho riešiteľský tím

Hlavný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Ostatní riešitelia: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2014-16 VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

2012-14  VEGA č. 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

     
Medzinárodné projekty
2013-16 COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities. http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1206

Dr. Seumas CAMPBELL (British Geological Survey, Spojené kráľovstvo)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 2012-15  COST Action TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU0801

Prof. Roland Billen, Université de Liège, Belgicko   

Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

 

Medzinárodné projekty V4
 Obdobie Názov
Hlavný partner/zodpovedná osoba Zodpovedný riešiteľ za Ústav geografie
2016-17 GeoSpatial Summer School 2017 Palacký University, Olomouci, Czech Republic/Dr. Jakub Miřijovský prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Michal Gallay
2017-18 Student V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček VŠB-TU v Ostravě, Czech Republic / Dr. Jan Tesla prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Ján Kaňuk

 

Oddelenie geoinformatiky zabezpečuje tieto predmety:

  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - medziodborové štúdium
Bakalársky
stupeň
Informačno-komunikačné technológie
Planetárna geografia
Kartografia a topografia
Tematická kartografia
Topografické praktikum
Základy práce v GIS
Geografické informačné systémy
Diaľkový prieskum Zeme
Seminár k bakalárskej práci
Planetárna geografia
Kartografia a geoinformatika
Základy práce v GIS
Diaľkový prieskum Zeme
Seminár k bakalárskej práci
  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - učiteľské štúdium
Magisterský
stupeň
Aplikovaná geoinformatika
Informačné systémy o území
Priestorové analýzy a modelovanie
Open source GIS
Diplomový seminár
Informačné systémy o území
Diplomový seminár

 

Vedúci oddelenia: Prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2563
     
Pracovníci: bucher-a RNDr. Slavomír BUCHER, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2590
  RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2255
    Mgr. Marián KULLA, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2563
   dicka RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2255
    Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2353

Riešené projekty:

Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2017-19 VEGA 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Loránt Pregi

2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD.; RNDr. Katarína Kozáková, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
     

Oddelenia humánnej a regionálnej geografie zabezpečuje tieto predmety:

  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - medziodborové štúdium
Bakalársky
stupeň
Úvod do geografie
Úvod do regionálnej geografie
Demogeografia a demografia
Geografia priemyslu a dopravy
Geografia sídel
Územné plánovanie a rozvoj
Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
Geografia poľnohospodárstva
Regionálna geografia Európy (humánna geografia)
Humánna geografia Slovenskej republiky
Geografia malého regiónu
Exkurzia z humánnej geografie
Kultúrna geografia
Základy regionálnej geografie sveta
Populačný vývoj sveta
Medicínska geografia
Politická mapa sveta
Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Úvod do geografie
Geografia obyvateľstva a sídel
Humánna geografia (výrobná sféra)
Humánna geografia (nevýrobná sféra)
Mapovací kurz z humánnej geografie
Regionálna geografia Slovenska (humánna geografia)
Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
Exkurzia z humánnej geografie
Populačný vývoj Slovenska
Rurálna geografia
Základy verejnej správy
  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - učiteľské štúdium
Magisterský
stupeň
Prognostika a prognózovanie
Komparatívna geografia regiónov Slovenska
Miestna krajina a mikroregión
Základy verejnej správy
Problémy transformácie hospodárstva Slovenska
Rurálna geografia
Sociálna geografia
Vybrané formy cestovného ruchu v regiónoch Slovenska
Populačný vývoj Slovenska
Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
Geografické systémy nevýrobných aktivít
Komplexná socioekonomická regionalizácia
Geografia Českej republiky
Geografia mesta
Globalizácia, svetové integračné trendy
Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Regionálna geografia Ázie
Regionálna geografia Európy
Regionálna geografia Ameriky
Geografia Českej republiky
Kultúrna geografia
Regionálna geografia Afriky a Austrálie
Geografia mesta
Politická geografia a geopolitika
Geografické systémy nevýrobných aktivít
Komplexná socioekonomická regionalizácia
Medicínska geografia
Politická mapa sveta
Populačný vývoj sveta
Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Didaktika geografie
Seminár z didaktiky geografie
Nové trendy vo vyučovaní geografie

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top