Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Geographia Cassoviensis 
Vol. 14, 2020, No. 2

Front page
Imprint
Content
download

HÜBELOVÁ Dana, KOZUMPLÍKOVÁ Alice, KOSOVÁ Petra, WALICOVÁ Veronika
Relationship between socio-demographic and economic determinants of cause-specific mortality in the EU countries in the period 2011 – 2014
Vzťah medzi sociálno-demografickými a ekonomickými determinantmi špecifickej miery úmrtnosti podľa príčiny smrti v krajinách EÚ v období 2011 – 2014
full text

KOROUTCHEV Rossen, NOVOTNÝ Ladislav
International migration to an economically lagging EU region: case study of Ukraine and Eastern Slovakia
Medzinárodná migrácia do hospodársky zaostávajúceho regiónu EÚ: prípadová štúdia Ukrajiny a Východného Slovenska
full text

MORAVČÍK Filip, BENOVÁ Alexandra
Zmeny krajinnej pokrývky vo veľkých mierkach s využitím starých máp: prípadová štúdia mestskej časti Bratislava-Devín
Large-scale land cover changes based on old maps: case study of the Bratislava-Devín city district

full text

PAVLÍK Adam, ŽENKA Jan
Ekonomická odolnost evropských venkovských regionů v období 2000 – 2016: případová studie čtyř států EU
Economic resilience of European rural regions in 2000 – 2016: a case study of four EU countries
full text

SLAVÍK Vladimír, KOŠČO Milan
Vývoj pozície Medzinárodného maratónu mieru v Košiciachv systéme maratónov sveta a Európy
Development of the position of the International Peace Marathon in Košice in the system of marathons of the world and Europe
full text

ŠANDOR Filip, GURŇÁK Daniel
Two decades of diplomatic representation of the Slovak Republic in the world – political-geographic perspective
Dve desaťročia diplomatickej reprezentácie Slovenskej republiky vo svete – politicko-geografická perspektíva
full text

BOBÁĽOVÁ Hana, ŽUBRIETOVSKÝ Lukáš, ŠOLC Adam
Analysis of land cover changes using the Change Detection Toolbox: a case study of suburbanisation in the Senec district, Slovakia
Analýza zmien krajinnej pokrývky nástrojom Change Detection Toolbox: prípadová štúdia suburbanizácie v okrese Senec na Slovensku
full text

 

Geographia Cassoviensis 
Vol. 14, 2020, No. 1

Front page
Imprint
Content
download

BAČÍK Vladimír, CHVOSTEKOVÁ Dominika
Cirkulárna vizualizácia dát dochádzky za prácou na príklade obcí Bratislavského samosprávneho kraja
Circular visualization of commuting data on the example of the Bratislava self-governing region communes
full text

HAVRLANT Jan
Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko
Growth of Tourist Attractiveness of Municipalities in the Beskydy Mountains: Case Study of the Bílá Mountain Village, Czechia
full text

HRONČEK Pavel, WEIS Karol, JESENSKÝ Miloš, ČECH Vladimír
Rekonštrukcia a vizualizácia stredovekej a ranonovovekej krajiny na príklade sídelného archetypu tvrdze na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce 
Reconstruction and Visualization of the Medieval and Early Modern Period Landscape on the Example of a Settlement Archetype of Fortified House at the Confluence of the Vadičovský stream and the Kysuca River
full text
KEVICKÝ Dominik
Priestorové rozloženie volebnej účasti v parlamentných voľbách v slovenských okresoch v rokoch 1990 až 2016
Spatial distribution of voter turnout of the parliamentary elections in Slovak districts in 1990 – 2016
full text
POUR Tomáš, VOŽENÍLEK Vít
Thermal data analysis for urban climate research: A case study of Olomouc, Czechia
Analýza termálnych dát pre výskum mestskej klímy: Prípadová štúdia Olomouc, Česko
full text
PROCHÁZKA Juraj
Významné historické zmeny fluviálneho systému dolného Váhu a význam mechanizmu avulzií v jeho vývoji
Significant historic changes of the lower Váh River fluvial system and relevance of avulsions on its development
full text
ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ Kateřina
Čínsko-konžské vztahy: Nové strategické partnerství
Sino-Congolese relations: A new strategic partnership
full text

 

 

Geographia Cassoviensis
Vol. 13, 2019, No. 2
Front page
Imprint
Content
download

BASIK Sergei, RAHAUTSOU Dzmitry
Toponymic politics and the symbolic landscapes of Minsk, Belarus
Toponymická politika a symbolické miesta v Minsku, Bielorusko
full text
CHRASTINA Peter, TROJAN Jakub, ŽUPČÁN Ladislav, TUSKA Tünde, HLÁSZNIK Pavel P.
Land use ako nástroj revitalizácie krajiny: na príklade slovenskej exklávy Tardoš (Maďarsko)
Land use as a means of the landscape revitalization: an example of the Slovak exclave of Tardoš (Hungary)
full text
CHERLINKA Vasyl, DMYTRUK Yuriy, BARABAS Dušan
Methods of verification of soils prediction maps: a case study from Chernivtsi region, Ukraine
Metódy verifikácie predikčných pôdnych máp: prípadová štúdia z Černovického regiónu na Ukrajine
full text
DAMBORSKÝ Milan
Regionální rozložení přímých zahraničných investic v kontextu ekonomické úrovně krajů České republiky
Regional distribution of the foreign direct investments in the context of the economical level of the regions of the Czech Republic
full text
GAŁKA Elżbieta
Geotourism regions – delimitation, classification, basic concepts
Geoturistické regióny – delimitácia, klasifikácia, základné koncepty
full text
MACKŮ Karel, VOŽENÍLEK Vít
Statistická syntéza indikátorů kvality života – návrh tvorby indexu v evropských regionech
Statistical synthesis of quality of life indicators – design of index construction in European regions
full text
KAŇUK Ján, ŠUPINSKÝ Jozef, ŠAŠAK Ján, HOFIERKA Jaroslav, WANG Yongbo, ZHANG Qiuzhao, SEDLÁK Vladimír, ONAČILLOVÁ Katarína, GALLAY Michal
Semi-automatic LiDAR point cloud denoising using a connected-component labelling method
Poloautomatické odstránenie šumu z lidarových dát použitím metódy označovania súvislých komponentov grafu
full text
TREMBOŠOVÁ Miroslava, DUBCOVÁ Alena, ŠTUBŇOVÁ Michaela
The specifics of retail network's spatial structure in the city of Žilina
Špecifiká priestorovej štruktúry maloobchodnej siete v meste Žilina
full text

Geographia Cassoviensis 

In progress

2021, Vol. 15, No. 1
This issue is in progress but contains articles that are final and fully citable

KAPUSTA Juraj, PETROVIČ František, HREŠKO Juraj, RĄCZKOWSKA Zofia
Shrinkage of the tarns in the High Tatras (Slovakia, Poland)
Zmenšovanie plies vo Vysokých Tatrách (Slovensko, Poľsko)
full text

KORINTH Bartosz
The impact of political decisions on the tourist accommodation occupancy – Central Europe in the time of the COVID-19 pandemic
Vplyv politických rozhodnutí na obsadenosť turistických ubytovacích zariadení – Stredná Európa v čase pandémie COVID-19
full text

ŠPROCHA Branislav, BAČÍK Vladimír
Transformácia plodnosti na Slovensku v čase a priestore
Transformation of fertility in Slovakia in time and space
full text
 
 
 
 
 

 

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

No events
Go to top