Názov prednášky:

Rozpoznávanie morfometricko-morfoštruktúrnych indivíduí Západných Karpát pomocou objektovo založenej analýzy obrazu

Prednášajúci:

Mgr. Peter Bandura

Pracovisko:
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta
Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Dátum: 6.4.2016
Čas: 11:20 - 12:20
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:
V súčasnej geomorfológii a geomorfometrii sa kladie vysoký dôraz na použitie čo najobjektívnejších a opakovateľných metodických postupov. Hodnotená je možnosť použitia princípov objektovo-založenej analýzy obrazu na báze digitálnych modelov reliéfu za účelom automatizovaného rozpoznávania základných morfometrických indivíduí georeliéfu územia Západných Karpát.
Výsledkom segmentácie georeliéfu na základe rastrov morfoštruktúrne zmysluplných geomorfometrických charakteristík (nadmorská výška, sklon a vertikálna členitosť georeliéfu) sú relatívne homogénne objekty ohraničené nespojitosťami týchto vstupných charakteristík. Keďže základný tvar morfoštruktúr je priamo odrazený v tvare georeliéfu môžeme tieto objekty nazvať morfometricko-morfoštrukúrne indivíduá.
Aj keď len zhruba 40 % automatizovane odvodených hraníc je kvantitatívne kompatibilná s tradičnými geomorfologickými celkami, tento prístup predstavuje potenciál vo vytvorení objektívnejšej a detailnejšej alternatívy tejto regionalizácie.