Názov prednášky:

3D modelovanie povrchov krasovej krajiny pomocou masívnych geodát

Prednášajúci:

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Pracovisko: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ  v Košiciach
Jesenná 5
Dátum: 08.11.2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

Anotácia prednášky:

Cieľom prednášky je demonštrovať zber a spracovanie masívnych geodát pre modelovanie 3D povrchov na príklade vybraných lokalít Slovenského krasu. Špecifikom Slovenského krasu je hustá a diverzifikovaná stromová a krovinná vegetácia, ktorá je výzvou pre podrobné mapovanie.

Laserové skenovanie a blízka fotogrametria prináša nové možnosti pre detailný geomorfologický výskum reliéfu. Výstupom týchto metód sú masívne dáta, ktorých primárna digitálna reprezentácia je vyjadrená cez mračno bodov. V prednáške budú zosumarizované metódy spracovania masívnych dát a tvorba 3D modelov krajiny.

Druhá časť prednášky bude venovaná spracovaniu a tvorbe 3D modelov krajiny vo vybraných lokalitách Slovenského krasu a budú naznačené aj ich aplikácie pre geomorfologický výskum.