Dátum: 26.9.2013
Miesto: Košice
Udalosť: Návšteva prof. V. Rudenka, dekana Fakulty geografie z Černivskej univerzity na Ústave geografie PF UPJŠ
Popis: V rámci podpísania dohody o spolupráci medzi Univerzitou P.J. Šafárika a Univerzitou J. Fedkoviča v Černivci, uskutočnilo sa dňa 26.9.2013 aj podpísanie dohody medzi Prírodovedeckou fakultou našej univerzity a Fakultou geografie Černivskej univerzity dekanmi fakúlt: prof. V. Rudenkom a doc. J. Semanišinom, za prítomnosti rektora Černivskej univerzity prof. S. Melničuka a paní prorektoriek oboch univerzít. V dohode sa navzájom zaväzujeme spolupracovať vo vedecko- výskumnej oblasti získavaním bilaterálnych a hlavne európskych grantov, výmene učiteľov, študentov a získavanou študentov najmä pre magisterský stupeň. Po podpísaní zmluvy navštívil p. dekan Rudenko tiež Ústav geografie, kde sme spoločne konkretizovali oblasti možnej spolupráce.
 
 Rudenko-2013-01 Rudenko-2013-02