Dátum: 9.10.2013
Miesto: Kečovo, Domica
Udalosť: Začiatok riešenia projektu APVV SPATIAL3D
Popis: Dňa 9.10.2013 sa zúčasnili členovia riešiteľského tímu projektu SPATIAL3D rekognoskačného výjazdu. V prvej etape projektu je hlavným cieľom výber územia, v ktorom sa bude realizovať podrobný výskum krajiny s cieľom tvorby virtuálych 3-D modelov krajiny využitím moderných metód napr. laserové skenovanie. V rámci prípravnej etapy bolo vytypovaných viacero území, ktoré sú z hľadiska riešenia projektu zaujímavé. Jednou z lokalít je aj oblasť Kečova, kde sa nachádza rozsiahly komplex jaskynného systému Domica.
   
 domica
 domica1
domica2
domica4