V Ostrave sa opäť konala každoročne usporadúvaná konferencia Sympozium GIS Ostrava s podtitulom "Geoinformatika v pohybu". Za Ústav geografie sa tejto odbronej akcie zúčastnili prof. Jaroslav Hofierka a Dr. Michal Gallay. Dr. Gallay prezentoval spoločný príspevok kolektívu Gallay, Hofierka, Kaňuk, Žukovič s názvom Digitálne modelovanie reliéfu z údajov leteckého laserového skenovania s rôznou priestorovou hustotou: prípadová štúdia zo Slovenského krasu. Prof. Hofierka, ako člen organizačného výboru konferencie, bol vyzvaný uviesť krstom do života monografiu kolektívu Lampart M., Horák J., Ivan I. 2013. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava. 200 s., čoho sa zodpovedne ujal. Účasť na konferencii bola inšpiratívna, nielen z pohľadu výmeny informácií českej a slovenskej komunity, ale aj širšej medzinárodnej geoinformatickej spoločnosti, pretože súbežne prebiehala v anglickom jazyku konferencia Geoinformatics for Intelligent Transportation.

 

GIS_Ostrava_20140127_192714.jpg