logo_husk.jpg
 
Košická geoinformatika vytvorí webový portál pre Vinohradnícku oblasť Tokaj
 

Kvalitné geografické informácie umožňujú efektívnejšie a zároveň citlivejšie využívanie krajiny, čo je obzvlášť dôležité pri dorábaní unikátneho tokajského vína. Európska únia sa prostredníctvom Programu INTERREG SK-HU 1601 rozhodla podporiť cezhraničnú spoluprácu Univerzity Karola Eszterházyho v Egeri a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v projekte "Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration" (TOKAJGIS). Hlavným partnerom je Eszterházy Károly Egyetem (Eger).

V priebehu rokov 2017-2019 pôjde o vývoj webovej GIS platformy založenej na masívnych geografických dátach pre Vinohradnícku oblasť Tokaj za účelom zlepšenia cezhraničnej spolupráce slovenských a maďarských vinohradníkov.

Cieľom projektu je vytvorenie webovej GIS databázy, ktorá integruje priestorové údaje na úrovni obcí v Tokajskej vinohradníckej oblasti (na slovenskej i maďarskej strane). Priestorová databáza bude pozostávať z troch hlavných modulov:

- topografický a katastrálny modul (databáza reliéfu, katastrálnych území pozemkov a budov, inžinierskych sietí regiónu)

- modul analýzy poľnohospodárskej plochy (integrácia údajov o vhodnosti poľnohospodárskej plochy, využitia územia a klimatických údajov)

- modul pre regionálny rozvoj (demografické údaje, údaje pre rozvoj dopravy, pre regionálny rozvoj, údaje o realizovaných a plánovaných rozvojových projektoch)  

Databáza bude poskytovať potencionálnu pomoc pri územnom plánovaní obcí ako aj Tokajskej vinohradníckej oblasti. Taktiež poskytne aktuálne údaje pre orgány územnej samosprávy, ktoré sú zobrazené na tematických mapách, ale aj pre cieľové skupiny vinárskej turistiky.

Projekt bol podporený v celkovej výške sumou 363 330,29 EUR.