Ústav geografie má v súčasnosti rozvinutú partnerskú spoluprácu s viacerými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj súkromnými firmami. Cieľom tejto spolupráce je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja, ako aj podpora rozvoja vzelávania študentov v praktickej rovine.

V súčasnosti je oficiálna zmluvná spolupráca s týmito subjektmi:

gista1  GISTA s.r.o
Hlavná 133
080 01 Prešov
 photomap1 PHOTOMAP, s.r.o.
Poludníková 3/1453
040 12 Košice
 kosice-zapad1 Miestny Úrad Košice-Západ
Tr. SNP 39
040 11 Košice Západ
http://www.surveye.sk/style/surveye.png SURVEYE, s. r. o.

Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica