Výskumné zameranie

  • geografia verejnej správy, komunálna reforma, optimalizácia územnosprávneho členenia
  • geografické názvoslovie
  • didaktika geografie
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
     
     
Ukončené projekty
2010-2011 VVGS Príprava príručky odbornej angličtiny pre geografov (s dôrazom na preklad slovenských geografických názvov) vedúci projektu
2009-2012 Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy (zodpovedný riešiteľ  Prof. RNDr. Peter Spišiak, PhD.) spoluriešiteľ
2008-2009 Geografický výskum správnej a územnej štruktúry obcí na mikroregionálnej úrovni v priestore Košického samosprávneho kraja vedúci projektu
2006-2009 Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska (zodpovedný riešiteľ  Doc. RNDr. Peter Spišiak, PhD.)  spoluriešiteľ