Characteristics of research orientation

•  global geodesy, 3D geodesy, spece geodesy
•  physical geodesy, global geophisics
•  global navigation satellite systems (GNSS)
•  terrestrial and satellite surveying technologies
•  deformation surveys of the earth´s surface and their interpretation
•  application outputs of GNSSfor geoinformatics and security management
•  GNSS and geoinformatics in the environment protection

 
Current research projects
Period Number and title of the project
position
2016-2018 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) co-investigator
2014-16 VEGA - 1/10473/14: Dynamic 3D modelling urbanised landscape in various distinguishing levels. co-investigator
2013-15 ASFEU - Kód ITMS projektu: 26220220182: University scientific park TECHNICOM for innovation applications with support of knowledke technologies. co-investigator
Finished projects
2012-13 ASFEU: NFP26110230103: Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, OP: Vzdelávanie, OPV-2010/1.2/02-SORO: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. principal investigator
2008-10 Inštit. projekt VŠBM Košice, č. IP/06/VŠBM/2010: Analýza bezpečnosti automobilovej cestnej dopravy a logistiky s podporou družicových navigačných systémov v období silných slnečných erupcií. proncipal investigator
2008-10 KEGA č. 3/6203/08: Integrácia družicových navigačných a geografických informačných systémov do študijného programu Bezpečnostný manažment v rámci študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia. principal investigator
2007-09 VEGA č. 1/4167/07: Analyticko-grafické modelovanie a testovanie deformácií sypanej hrádze na vodnej nádrži Pod Bukovcom z geodetických terestrických a družicových navigačných meraní s výstupom do aplikácií GIS pre ochranu životného prostredia. principal investigator
2006-07 Rozvojový projekt MŠ SR č. 7001: Laboratórium geografických informačných systémov. principal investigator
2004-08 COST A27: Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). co-investigator
 2004-07 Bilateral project SK-GR No:0-1-7/04: Monitoring and geoinformatics system as decision supporting tool for monitoring and anthropogenic impact assessment of environment in the Slovak Republic and Greece. Bilateral Cooperation: The Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Education of Greece. co-investigator
2002-03 Bilateral project SK-CH: Deformation Measurements and Modelling Geotectonic Recent Movements and Landslides in GIS in Slovak Republic and People Republic China from the Point of View of the Environment Protection. Bilateral Cooperation: The Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Education of the People Republic China. principal investigator
2003-05 VEGA č. 1/0368/03: Monitorovanie a modelovanie geotektonických recentných pohybov v košickej kotline v GIS z hľadiska ochrany životného prostredia. principal investigator
2002-03 VEGA č. 1/8073/01: Monitorovanie deformačných procesov a integrované hodnotenie ich environmentálnych rizík na podrúbaných a zosuvných územiach, , FBERG, TU Košice. principal investigator
2001-02 VEGA č. 1/8073/01: Monitorovanie deformačných procesov a integrované hodnotenie ich environmentálnych rizík na podrúbaných a zosuvných územiach. principal investigator
2000-02 VEGA č. 1/7378/20: Geodetické zisťovanie antropogénnych vplyvov na povrchové horninové formácie v Košickej kotline. co-investigator
2000-02 VEGA č. 1/7335/20: Deformačné modelovanie geotektonických recentných pohybov v košickej kotline. principal investigator
 1998-00 VEGA č. 1/5024/98: Pohyby a deformácie podrúbaných, zosuvných a ekologicky exponovaných terénov a ich monitorovanie geodetickými metódami ako súčasť geografického informačného systému. co-investigator
1997-00 VEGA č. 1/4008/97: Deformačné modelovanie geotektonických recentných pophybov vo východoslovenskom regióne. principal investigator
1994-96 Inštit. projekt FBERG TU Košice č. IP/1152: Modelovanie deformácií ekologicky exponovaných území a stavebných konštrukcií na základe geodetických, geologických a časových dát. principal investigator
1995-97 VEGA č. 1/2290/94: Deformačné prejavy poddolovaných a zosuvných území a ich vzťah k životnému prostrediu. principal investigator
1994-95 VEGA č. 1/1875/94-9109: Nové typy trojrozmerných lokálnych meračských sietí a ich teória. deputy principal investigator
1991-93 VEGA č. 04/66: Geofyzikálne potenciálove polia a pohyby ekologicky exponovaného územia. deputy principal investigator
1985-89 ŠPZV II-6-5/01.02: Rozvoj princípov a metód na určovanie vzájomnej polohy skupinovo usporiadaných technologických vrtov magnetickými metódami. principal investigator
1982-85 ŠPZV II-6-5/01.03: Zhodnotenie princípu zvukolokačného mapovania vylúhovaných priestorov v ložisku soli. co-investigator
1982-85 ŠPZV II-6-1: Určovanie vzájomnej polohy technologických vrtov. deputy principal investigator