Pre študentov sú k dispozícii k stiahnutiu učebnice, skriptá a študijné materiály

Učebnice
SEDLÁK, V., 2019. Globálne navigačné satelitné systémy pre geoinformatiku. Vysokoškolská učebnica, ŠafárikPress, Košice, 170 s. (PDF)
BUCHER, S., 2017. Súčasné strategické dokumenty v Slovenskej republike. Vysokoškolská učebnica. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 118 s. (PDF)
HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M., 2014. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 194 s. (PDF)
 
Skriptá
BÓNOVÁ, K. 2017. Základy geológie pre geografov. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 124 s. (PDF)
SEDLÁK, V., 2017. Globálne navigačné satelitné systémy. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 157 s. (PDF)
GALLAY, M., 2015. Digitálne modelovanie reliéfu v open-source GIS. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 118 s. (PDF
KAŇUK, J., 2015. Priestorové analýzy a modelovanie. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 114 s. (PDF)
BARABAS, D., PETRVALSKÁ, A., 2009. Vybrané kapitoly z biogeografie pre geografov. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 80 s. (PDF)
 
Študijné materiály