BACHELOR LEVEL - (Bc.)

 • Bachelor thesis seminary (Seminár k bakalárskej práci)
 • Comprehensive geographic characteristic of selected wolrd regions (Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta)
 • Regional geography for political scientists (Regionálna geografia pre politológov)
 • Political geography for political scientists (Politická geografia pre politológov)
 • Introduction to geography of world major regions (Základy geografie regiónov sveta)

MASTER LEVEL - (Mgr.)

 • Regional geography, regionalization and taxonomy (Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia)
 • Regional geography of Americas (Regionálna geografia Ameriky)
 • Regional geography of Asia (Regionálna geografia Ázie)
 • Regional geography of Africa and Australia (Regionálna geografia Afriky a Austrálie)
 • Geography of religions (Geografia náboženstiev)
 • Diploma thesis seminary (Diplomový seminár)

 

SUPERVISED THESIS (bachelor - Bc., and master - Mgr.) in Slovak

Krušinská Mária (2015, Mgr.) - Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva v okrese Kežmarok
Bertová Jana (2015, Mgr.) - Regionálna typizácia obcí FMR Vranov nad Topľou z hľadiska potenciálu ľudských zdrojov
Kravcová Zuzana (2015, Mgr.) - Starnutie obyvateľstva vo FMR Košice
Pregi Loránt (2015, Mgr.) - Vývoj a strednodobá prognóza vývoja maďarskej národnostnej menšiny vo FMR Lučenec
Gazda Michal (2014, Mgr.) - Komponenty pohybu obyvateľstva a ich vplyv na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Michalovce
Hrib Marina (2013, Mgr.) - Slovenská národnostná menšina na Dolnej zemi
Jančošek Róbert (2013, Mgr.) - Euroregióny v slovensko-poľskom pohraničí 
Valková Kamila (2013, Mgr.) - Geografická analýza mikroregiónu Makovica so zameraním na možnosti rozvoja územia
 
Shaanika Edward (2016, Bc.) - Demografická analýza pôvodných etníkv Namíbii
Škatuľárová Nikola (2015, Bc.) - Vývoj priestorovej distribúcie nemeckej národnostnej menšiny na východnom Slovensku.
Čurlíková Soňa (2014, Bc.) - Dopady ochorenia AIDS na fungovanie Juhoafrickej republiky
Doláková Dominika (2014, Bc.) - Migrácia obyvateľstva zo Slovenska do Veľkej Británie
Bratková Simona (2014, Bc.) - Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska a Mikroregiónu pri Slanej
Klimeková Ivana (2014, Bc.) -Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva funkčného mestského regiónu Bardejov
Ferencová Veronika (2013, Bc.) - Zmeny migračných trendov ako indikátor urbánneho vývoja vo funkčnom mestskom regióne Zvolen
Kravcová Zuzana (2013, Bc.) - Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice
Pregi Loránt (2013, Bc.) - Rast a vývoj obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Lučenec 
Lošoncziová Veronika (2013, Bc.) - Dochádzka do zamestnania ako indikátor hospodárskej transformácie vo funkčnom mestskom regióne Košice 
Gazda Michal (2012, Bc.) - Súčasný urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Michalovce z aspektu migračných trendov