BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Informačno-komunikačné technológie
  • Grafické nástroje v geografii
  • Kartografia a geoinformatika
  • Praktikum z topografického mapovania

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Priestorové analýzy a modelovanie
  • Informačné systémy o území
  • Pozemné laserové skenovanie

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)