BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Humánna geografia (výrobná sféra)
  • Humánna geografia (nevýrobná sféra)
  • Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
  • Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Geografia mesta
  • Rurálna geografia
  • Geografické systémy nevýrobných aktivít

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)