Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl National Geographic World Championship (NGWC).

Pri Ústave geografie je zriadená krajská komisia GO pre Košický kraj.

Predseda krajskej komisie GO:  doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc. 
Podpredsedníčka krajskej komisie GO: RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

 

Príručka k písaniu písomnej práce na geografickú olympiádu

Aktuálne informácie o geografickej olympiáde - Iuventa