Štvrtok 10.9.2020

9:00

10:00

Otvorenie konferencie a úvodný blok prednášok
Moderuje: Ján Kaňuk
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Stav kartografie a Kartografickej spoločnosti na Slovensku
Róbert Fencík, Dagmar Kusendová
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Výskum a vzdelávanie v oblasti kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach
Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

10:00

10:30

Prestávka

10:30

12:00

Sekcia: Geopriestorové analýzy a modelovanie
Moderuje: Renata Ďuračiová
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Možnosti geopriestorových analýz pre modelovanie rizika dopadov ochorení typu COVID-19
Radovan Hilbert
YMS a.s., Trnava, Slovenská republika

Problematika hodnotenia povodňového ohrozenia na základe DMR 3.5
Lukáš Michaleje
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Modelovanie dynamiky povrchovej teploty mesta pomocou open-source softvérových nástrojov a diurnálnych meraní teploty materiálov
Jozef Bogľarský, Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Výpočet potenciálnej solárnej radiácie v oblasti Vysokých Tatier na základe dát z leteckého laserového skenovania
Veronika Szabó Jakócs, Filip Pružinec, Renata Ďuračiová
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Automatizovaná klasifikácia údajových štruktúr Corine Land Cover v zmysle metodiky IPCC-AFOLU
Filip Moravčík, Eva Mičietová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

12:00

13:00

Prestávka

13:00

14:30

Sekcia: Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
Moderuje: Miroslav Kožuch
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Kartografické aspekty inventarizace a zveřejnění areálů starobylé krajiny Moravy
Jaromír Kolejka, Eva Nováková, Kateřina Batelková
Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, Česká republika
účasť kvôli preventívnym opatreniam COVID-19 zrušená

Kľúčové medzníky vývoja infografiky v kartografii
Jakub Koníček
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Atlas cestnej dostupnosti Slovenska – dátové zdroje a tvorba digitálneho modelu dostupnosti
Dagmar Kusendová, Richard Stanek
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Tvorba popisu na ortofotomapách
Róbert Fencík
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Tvorba mapy jaskyne pomocou tieňovaného povrchu jaskynného dna odvodeného z mračna bodov
Jozef Šupinský, Zdenko Hochmuth, Ján Kaňuk
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

14:30

15:00

Prestávka

15:00

16:15

Sekcia: Mapovanie a zber dát pre GIS
Moderuje: Michal Gallay
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Technológie na spracovanie a analýzu veľko-objemových dát globálnej lodnej dopravy
Peter Pavličko
Rystad Energy Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Údaje o krajinnej pokrývke získané v rámci európskych environmentálnych monitorovacích programov – zdroj pre tematickú kartografiu
Ján Feranec, Daniel Szatmári, Tomáš Soukup
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Analýza poľnohospodárskej pôdy na územiach s roztrateným osídlením, prípadové štúdie: Myjava a Hriňová
Filip Moravčík, Alexandra Benová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Kvantifikácia morfologických zmien vodného toku Hornád na základe historických máp a leteckých snímok
Peter Labaš, Anna Kidová
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

16:15

16:45

Prestávka

16:45

18:15

Sekcia: Open source GIS, tvorba geodát a publikovanie na internete
Moderuje: Dagmar Kusendová
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Global Solar Atlas: Geodata and online tools supporting the scape-up of solar power
Marcel Šúri, Juraj Beták, Tomáš Cebecauer, Michal Moravčík, Šimon Štassel, Konštantín Rosina, Artur Skoczek, Peter Orosi
Solargis s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti zberu údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania (LLS)
Klaudia Kseňaková, Gabriel Nagy
GKÚ Bratislava, pracovisko Prešov, Prešov, Slovenská republika

Otvorené nástroje a údaje pri budovaní geoinfraštruktúry Prešovského kraja
Marek Hudák, Miloslav Michalko
Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Slovenská republika

Atlas pre 21. storočie: inovatívne prístupy vizualizácie priestorových údajov na príklade suburbanizácie Bratislavy
Ján Výbošťok, Martin Šveda
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Aplikácia nástrojov geoinformatiky na príklade prvkov cestnej infraštruktúry v oblasti Bratislava - Karlova Ves
Miroslav Kožuch, Vladimír Škerenčák
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Piatok 11.9.2020

8:30

10:15

Sekcia: Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
Moderuje: Ján Feranec
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Zvýšenie priestorového rozlíšenia teploty povrchu odvodenej z termálnych dát družice Landsat 8 pomocou dát družice
Sentinel 2
Katarína Onačillová, Anna Péliová, Michal Gallay
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Korekcia intenzity odrazu získanej pozemným laserovým skenovaním a jej využitie pri mapovaní jaskýň
Michaela Nováková, Jozef Šupinský, Michal Gallay, Eric Ferré, Patrick Sorriaux
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Komparativní analýza stávajících dat a postupů v KoPÚ a nově získaných podkladů s využitím bezkontaktních měřických metod a DPZ
Václav Šafář, Lenka Tlapáková
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby, Česká republika

Automatická klasifikácia dát s vysokým rozlíšením získaných pomocou UAV
Miloš Rusnák, Peter Mihálik, Ján Sládek
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
Tomáš Goga, Daniel Szatmári, Ján Feranec, Monika Kopecká, Miloš Rusnák
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Aplikácia bezkontaktných geodetických metód pri monitorovaní zmien dynamiky ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
Ľubomír Kseňak, Katarína Pukanská, Karol Bartoš
Ústav geodézie, kartografie a GIS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovenská republika

10:15

11:00

Firemné prednášky

   

GeoSLAM ZEB systémy
Branislav Hroššo, Tomáš Bláha
3gon Slovakia s.r.o.

   

Aktuálne zdroje dát z leteckého, mobilného a terestrického laserového skenovania a ich vplyv na spracovateľský softvér
Marko Paško
Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika

11:00

11:30

Prestávka

11:30

13:00

Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné
aplikácie 1
Moderuje: Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Fyzikálne založená elementárna segmentácia georeliéfu
Jozef Minár, Lucian Drăguţ, Richard Feciskanin, Anton Popov
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Comparison of object-based and object-oriented physically-based land-surface segmentation
Peter Bandura, Jozef Minár
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Využitie nového lidarového DMR 5.0 pre identifikáciu tektonických štruktúr v reliéfe okolia Harmaneckej jaskyne
Ján Bóna, Michal Gallay
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Hodnotenie objemových zmien brehového zosuvu pomocou dát z pozemného laserového skenovania
Ján Šašak, Michal Gallay, Ján Kaňuk, Jozef Šupinský
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Morfometrické veličiny georeliéfu druhého rádu generované analytickými nástrojmi v rôznych programových prostrediach
Marián Jenčo
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

13:00

14:00

Prestávka

14:00

15:30

Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné
aplikácie 2
Moderuje: Jozef Minár
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Generalizácia DEM pre segmentáciu georeliéfu pomocou zjednodušovania TIN
Richard Feciskanin, Jozef Minár
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

DEM Generalization: Detection of Landforms Hierarchy in the Land Surface Segmentation
Anton Popov, Jozef Minár, Michal Gallay
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
účasť kvôli preventívnym opatreniam COVID-19 zrušená

Využitie analýzy krivostí rovinatého georeliéfu pre hodnotenie erózno-akumulačných procesov
Michal Gallay, Jozef Minár, Ján Kaňuk, Juraj Holec, Anna Smetanová
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Exponovanosť ľudskému pôsobeniu – nová geografická premenná pre modelovanie zmien krajiny
Michal Druga, Jozef Minár
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

15:30

 

Ukončenie konferencie