Menu
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA ÚSTAVE GEOGRAFIE


Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. Túto súťaž pre Prírodovedeckú fakultu vyhlasuje dekan Prírodovedeckej fakulty. Študentská vedecká konferencia sa organizuje v rámci Prírodovedných dní v apríli.


Na Ústave geografie sa tejto súťaže môžu zúčastniť študenti bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci jednoodborové i medziodborové štúdium geografie. Po otvorení konferencie prebieha na Ústave geografie prezentácia študentských vedeckých a odborných prác v tematických sekciách podľa počtu prihlásených prác (fyzická geografia, geoinformatika, humánna a regionálna geografia) a konferencia končí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.


Toto podujatie je pre študentov vynikajúcou príležitosťou prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Je zároveň výbornou príležitosťou vyskúšať si účasť na odbornej, resp. vedeckej konferencii na domácej pôjde, vycibriť si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

Príspevky

Odporúčanou formou príspevku je vedecký, resp. konferenčný článok. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaný rozsah štandardného príspevku je 6 – 10 normostrán (max. 18 000 znakov vrátane medzier) (podľa šablóny).Študenti sa môžu zúčastniť aj s prácami charakteru záverečných prác, nemalo by však ísť o prácu totožnú so záverečnou prácou. Vybrané študentské práce môžu byť  hodnotiacou komisiou odporúčané na ďalšie publikovanie. Šablóna príspevku ŠVK.

Príspevky pre ročník 2018 je potrebné doručiť v tlačenej podobe v 2 exemplároch a e-mailom školiteľovi alebo na sekretariát Ústavu geografie do 16. 4. do 12:00. Elektronická registrácia na ŠVK ako aj elektronické zaslanie abstraktov prebieha do 11. 4. Ďalšie informácie nájdete v Harmonograme ŠVK 2018.

Prezentácie

Predložené príspevky účastníci prezentujú formou konferenčnej prezentácie, k dispozícii v každej sekcii je dataprojektor, požiadavky na ďalšie pomôcky je potrebné vopred prediskutovať s pracovníkmi Ústavu geografie. Prezentácie majú mať do 10 minút, po každej prezentácii nasleduje diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší účastníci a verejnosť.

Sekcia Geografia

1. miesto Bc. Miloš Čupka, BGmu, 2.r.
Invázne rastlinné spoločenstvá v Pieninskom národnom parku
ved. učiteľ: doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.

2. miesto

Bc. Richard Bělohlávek, AjGm, 2.r.
Atlas miestnej krajiny. Edukačný nástroj vo výučbe regionálnej geografie na stredných školách na príklade Turčianskej kotliny.
ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto Bc. Zoltán Janošik, GGIm, 2.r.
Vplyv zahraničných investícií na priemysel Slovenska
ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Sekcia Geoinformatika

 1. miesto Bc. Katarína Onačillová, GGIm, 2.r.
Analýza vplyvu vegetácie na mestský tepelný ostrov košíc  na základe snímok z družíc Landsat
ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
2. miesto

Bc. Matúš Vasiľ,  NjGm, 2.r.
Banskomeračská dokumentácia a sledovanie objemových zmien pomocou využitia UAV leteckej fotogrametrie
ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto Anna Péliová, GOb, 3.r.
Interaktívna vizualizácia virtuálnych 3D modelov vybraných typov reliéfu prostredníctvom webového rozhrania
ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Sekcia Geografia

1. miesto: Bc. Gabriela Stašáková, GGIm, 2.r.:
Priemyselné pamiatky na slovensku a ich využitie v cestovnom ruchu
ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

2. miesto: Ľuboš Juhár, GOb, 3.r.:
Cestná infraštruktúra vo funkčnom mestskom regióne Košíc a porovnanie s dostupnosťou jeho jadra verejnou dopravou období 1987/1988 a 2015/2016
ved. učiteľ: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

3. miesto: Bc. Martina Kováčová, GGIm, 2.r.:
Výskum dynamiky sedimentácie penovcov a inventarizácia lokalít ich  výskytu v dolinách Jasovskej planiny a v Baksovej doline
ved. učiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.

3. miesto: Štefan Kolečanský, GOb, 3.r.:
Pekárenský priemysel na Slovensku a v Prešovskom kraji
ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Sekcia Geoinformatika

1. miesto: Bc. Katarína Onačillová, GGIm, 1.r.:
Skúmanie vplyvu vegetácie na mestský tepelný ostrov Košíc pomocou satelitných snímok z družíc LANDSAT a údajov meteorologických meraní
ved. učiteľ: Mgr. Michal Gallay, PhD.

2. miesto: Bc. Jozef Šupinský, GGIm, 2.r.:
Tvorba a určenie presnosti priestorového modelu jaskyne z priečnych profilov na príklade dvorany Kysackej jaskyne
ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto: Bc. Ján Šašak, GGIm, 2.r.:
Integrácia detailných geografických údajov v krasovom území
ved. učiteľ: Mgr. Michal Gallay, PhD.

Sekcia Fyzická geografia a geoinformatika:
1. miesto: Bc.Mária Hutníková, CHGmu, 2.r.
Termodynamický model jaskyne Domica
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

2. miesto: Katarína Onačillová, GOb, 3.r.
Porovnanie interpretačných metód digitálnej fotogrametrie pre tvorbu 3D modelov budov pre úroveň LOD 2
konzultant: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto: Bc. Ján Šašak, Gm, 1.r.
Spracovanie masívnych lidarových dát a odvodenie digitálnych modelov reliéfu z nich
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

Sekcia Humánna a regionálna geografia:
1. miesto: Bc. Tatiana Girmanová, SjGm, 2.r.
Postoje študentov gymnázií východného Slovenska ku geografii ako vyučovaciemu procesu
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

2. miesto: Bc. Ján Melník, Gm, 2.r.
Návrh konsolidácie územnej štruktúry obcí Prešovského kraja v kontexte reformy lokálnej samosprávy
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

3. miesto: Zoltán Janošik, GOb, 3.r.
Vplyv priamych zahraničných investícií na vývoj priemyslu Slovenska
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Bc.Peter Kandričák, Gm, 2.r.
Predbežné výsledky monitorovania vodného režimu podzemného toku v jaskyni Skalistý potok a vybraných vyvieračiek Jasovskej planiny
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

2. miesto: Ján Šašak, GOb, 3.r.
Viacmierková analýza reliéfu Spišskej Magury v GIS
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

3. miesto: Martina Kováčová, GOb, 3.r.
Chemizmus krasových vôd doliny Miglinc ako príspevok k poznaniu cirkulácie vôd
konzultant: RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

Sekcia Humánna a regionálna geografia:
1. miesto: Tatiana Takáčová, GFib, 3.r.
Bioplyn ako alternatívny zdroj energie na Východnom Slovensku
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

2. miesto: Bc. Lucia Lešková, GImu, 2.r.
Návrh exkurzií v krajinách Vyšehradskej štvorky a moderné didaktické prostriedky k ich vyhodnoteniu
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

3. miesto: Bc. Michal Gazda, Gm, 2.r.
Komponenty pohybu obyvateľstva a ich vplyv na zmenu vzdelanostnej štruktúry funkčného mestského regiónu Michalovce
konzultant: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Peter Bandura, Gm, 2.r.
Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

2. miesto: Monika Chromeková, GPsmu, 2.r.
Webgis ako nástroj vyučovania geografie
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

3. miesto: Martin Kovalík, Gb, 3.r.
Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy)
konzultant: RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

Sekcia Humánna a regionálna geografia:
1. miesto: Nikola Nedviďová, Gb, 3.r.
Aktívny zahraničný cestovný ruch na území mesta Košice
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

2. miesto: Jozef Pokrivčák, GBASb, 3.r.
Realizačné činitele ako bariéry rozvoja vybraných stredísk cestovného ruchu v Košickom kraji
konzultant: RNDr. Martina Compľová, PhD.

3. miesto: Peter Kubík, GBASb, 3.r.
Bezdomovectvo v Košiciach
konzultant: RNDr. Katarína Kozáková, PhD.

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Tibor Máté, Gm, 2r.
Speleologické objavy a prieskum na Muránskej Javorinke
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

2. miesto: Peter Bandura, Gm, 1.r.
Digitálna morfoštruktúrna analýza slovenskej časti povodia Bodvy a jeho okolia
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

3. miesto: Imrich Sládek, CHGmu 2.r.
Charakter karbonátickej sedimentácie v horninách silicika a turnaika Slovenského krasu
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

Sekcia Humánna a regionálna geografia:
1. miesto: Nikola Antušová, GBASb, 3.r.  
Religiózna štruktúra obyvateľov USA – história a súčasnosť
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

2. miesto: Štefan Dzurovčín, Gb, 3.r.
Destinácie zahraničných zájazdov cestovných kancelárií v Košiciach
konzultant: Mgr. Valéria Hochmuthová

3. miesto: Tomáš Kuchta, Gb, 3.r.
Cestovný ruch Maďarska so zameraním na Budapešť
konzultant: Mgr. Valéria Hochmuthová

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Peter Bandura, Gb, 3.r.
Tvorba digitálneho modelu terénu pre analýzu povrchového odtoku v oblasti NPR Palanta
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD

2. miesto: Petronela Žigraiová, Gb, 3.r.
Časovo-priestorová analýza korytovo-nivného systému rieky Hornád v Košickej kotline
konzultant: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

3. miesto: Zuzana Biathová, GBASb, 3.r.
Charakteristika zmien korytovo-nivného systému povodia Tople na mapách 19.-21. storočia
konzultant: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Sekcia Humánna geografia I:
1. miesto: Michaela Novotná, Gb, 3.r.
Zaniknuté obce na Slovensku
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

2. miesto: Lucia Beňová, BGb, 3.r.
Segregované rómske sídla okresu Prešov
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

3. miesto: Marina Hrib, GSjb, 3.r.
Postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku
konzultant: Mgr. Anton Fogaš, PhD.

3. miesto: Michaela Mikulová, Gb, 3.r.
Demogeografické aspekty Európy
konzultant: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

Sekcia Humánna geografia II:
1. miesto: Lucia Vagašová, GPsb, 3.r.
Popularizácia výučby geografie prostredníctvom geografických exkurzií
konzultant:: RNDr. Martina Compľová

2. miesto: Martina Pivarníková, GFib, 3.r.
Múzeá ľudovej architektúry – skanzeny na Slovensku
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

3. miesto: Silvia Pavolová, Gb, 3.r.
Zaniknuté kúpele na Spiši
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

3. miesto: Maroš Bezák, Gb, 3.r.
Alternatívne zdroje energie a ich využívanie na Slovensku
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top