Menu

Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania

Redakčná rada časopisu Geographica Cassoviensis dodržiava najvyššie etické princípy v súlade s pravidlami definovanými Komisiou publikačnej etiky (COPE) v dokumente Code of Conduct a vydavateľstvom Elsevier v dokumente Publishing Ethics Resource Kit.

Členovia redakčnej rady a recenzenti sa zaväzujú, že vo svojom výskume nevyužijú doposiaľ nepublikované materiály a podklady uvedené v zaslaných a posudzovaných rukopisoch. Členovia redakčnej rady i recenzenti sa zaväzujú zachovať diskrétnosť vo vzťahu k informáciám týkajúcich sa zaslaných a posudzovaných rukopisov.

 

Povinnosti a etická zodpovednosť autorov

- Zaslaním rukopisu autor garantuje, že ani rukopis ani jeho podstatné časti neboli publikované, ani nie sú v procese posudzovania v inom časopise, zborníku, monografii alebo inej vedeckej publikácii, a to v akomkoľvek jazyku.

- Rukopis zaslaný do redakcie musí obsahovať originálny výskum alebo výstupy deklarovaných autorov rukopisu. Autori deklarujú, že výskum obsiahnutý v zaslanom rukopise nebudú publikovať v iných časopisoch, zborníkoch alebo monografiách.

- Redakcia netoleruje žiadne porušovanie etických štandardov, vrátane plagiátorstva či reprodukcie už publikovaných výskumov.

- Autori rukopisu sú zodpovední za dôsledné uvádzanie všetkých zdrojov dôležitých informácií a údajov v článku, najmä iných publikácií či dát.

- Autori sa zaväzujú, že textom zaslaného rukopisu neporušujú akékoľvek autorské práva tretej strany.

- Prijatím príspevku do tlače prechádzajú výhradné autorské práva na vydavateľa časopisu Geographia Cassoviensis.

- Zaslaný rukopis musí spĺňať technické požiadavky uvedené v časti Pokyny pre autorov.

 

Recenzné konanie a etické normy recenzentov

- Redakčná rada zabezpečuje primárne posúdenie rukopisu z hľadiska jeho originálnosti, dodržania technických požiadaviek a vhodnosti témy z pohľadu zamerania časopisu. Ak rukopis spĺňa uvedené požiadavky, redakčná rada navrhne minimálne dvoch recenzentov.

- Recenzné konanie je anonymné z pohľadu autorov i recenzentov.

- Redakčná rada deklaruje, že recenzentmi rukopisov prijatých na recenzné konanie sú odborníci rešpektovaní v problematike, ktorej sa daný rukopis venuje.

- Každý recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne v príspevku vykonať úpravy. Doba vypracovania posudku recenzentom by nemala prekročiť 60 dní.

- Ak recenzent identifikuje akúkoľvek významnú podobnosť posudzovaného rukopisu s inou publikovanou prácou, je povinný o tom informovať Redakčnú radu časopisu.

- Recenzent nesmie posudzovať rukopis, s ktorým je v konflikte záujmov z pohľadu spolupráce, konkurencie alebo iných vzťahov.

 

Rozhodnutie o publikovaní alebo prepracovaní rukopisu

- Na základe správy o výsledkoch recenzných posudkov predloženej redakčnou radou, predseda redakčnej rady rozhodne o prijatí príspevku do tlače, jeho zamietnutí alebo vyžiada od autorov dodatočné úpravy rukopisu.

- Úpravy rukopisu majú zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam recenzentov a predsedu redakčnej rady, alebo dôsledné zdôvodnenie nevykonania požadovaných úprav, ktoré autori vo forme sprievodného listu zašlú do redakcie spolu s rukopisom.

- Upravený rukopis sa recenzentovi zasiela na opätovné posúdenie v prípade, že o to recenzent v pôvodnom posudku požiadal.

- O konečnom rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí príspevku do tlače redakčná rada informuje autora elektronickou poštou (e-mailom).

>>> späť

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top