Menu
Stav k 03.04.2016
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 15
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 6
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 18
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 9
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 4
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 1
BCB - Učebnice pre stredné a základné školy 2
BCI - Skriptá  a učebné texty 1
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 3
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 3

C E L K O M
76
Prehľad ohlasov
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 7
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 1
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 50

C E L K O M
75
  • MRÁZ, P., BARABAS, D., LENGYELOVÁ, L., TURIS, P., SCHMOTZER, A., JANIŠOVÁ, M., RONIKIER, M. (2016). Vascular plant endemism in the Western Carpathians: spatial patterns, environmental correlates and taxon traits. Biological Journal of the Linnean Society (PDF).
  • MRAZ, P., BARABAS, D., LENGYELOVA, L., TURIS, P., SCHMOTZER, A., RONIKIER, M. (2013): Patterns of vascular plant endemism in the Western Carpathians in relation to geography, environmental factors and taxon traits. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, s.29-29.
  • ANSTEAD, L., BARABAS, D. (2013): Hydromorfologický prieskum Váhu ako nástroj pre manažment vodných tokov na Slovensku. Geografický časopis / Geographical journal. 65, (1), s. 61-81. (PDF)
  • MANKO, P., KOŠCO, J., KOŠÚTHOVÁ, L., BARABAS, D., LEŠKOVÁ, J. (2012): Aquatic invertebrates in Olšava river (Slovakia): What they tell us about the river catchment?. Acta Oecologica Carpatica. 5(1), s. 115-124.
  • BARABAS, D. (2009):  Bilancia vody geosystému povodia Bodvy v kontexte klimatickej zmeny. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 122 s.
  • BARABAS, D., SÝKOROVÁ, D. (2007): Akumulačné formy v koryte toku Bodva a ich priestorové rozšírenie. Geomorphologica Slovaca et Bohemica, 7(2), s. 58-64.
  • BARABAS, D. (2005): Zmeny povrchových a podzemných vôd oblasti Jasova v rokoch 2001-2002. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae : Geographica. Suppl. no. 3 (2005), s. 25-30.
  • HOCHMUTH, Z., BARABAS, D. (2001): Príspevok k problematike krasovej hydrológie východnej časti Slovenského krasu a priľahlých území. Geomorfologia Slovaca. 1(1), s. 46-53.

Google Scholar

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top