Menu
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 14
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 9
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 8
BCI - Skriptá  a učebné texty 1
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 3
GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 1

C E L K O M
47
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 4
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20

C E L K O M
29
 • LABUNOVÁ, A., 2007. Závrty v južnej časti Jasovskej planiny. In: Geographia Cassoviensis I., Košice, 113-116, ISSN 1337-6748, ISBN 978-80-7097-700-2.
 • LABUNOVÁ, A., LOVACKÁ, S. 2008: Budúcnosť malých obcí na východnom Slovensku. In: Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-7072. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 214-226.
 • LABUNOVÁ, A., 2008. Čiastkové výsledky morfometrie závrtov na Jasovskej planine (Slovenský kras). In: Geographia Cassoviensis II., Košice, 98-101, ISSN 1337-6748, ev.číslo 2845/08.
 • PETRVALSKÁ, A., 2009. Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Západných Karpát. Geomorfologia Slovaca et Bohemica, 2. 64-77.
 • PETRVALSKÁ, A., 2010. Morfometrická analýza závrtov na príklade Jasovskej planiny (Slovenský kras). Geomorfologia Slovaca et Bohemica, 1. 33-44.
 • PETRVALSKÁ, A., 2010. Vápenné jamy na Jasovskej planine. Aragonit, 15, 1, 31-33. ISSN 1335-213X
 • PETRVALSKÁ, A., 2010. Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Slovenského krasu. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 1, 81-99. ISSN 0231-715X
 • BARABAS, D., GALLAY M., PETRVALSKÁ, A.  2010. Digitálna morfometria závrtov v lokalite Palanta (Jasovská planina). Slovenský kras 48, 2, Liptovský Mikuláš. 253-261. 
 • PETRVALSKÁ, A. 2012. Výsledky morfologického mapovania závrtov na Jasovskej planine v Slovenskom krase. Slovenský kras, 50, 2. 63-71.
 • LABUNOVÁ, A., 2008. Poznámky ku geomorfológii južnej časti Jasovskej planiny. In: Mladí vedci 2008 : vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Nitra: Univerzita KF v Nitre, 2008. - ISBN 9788080942854. - S. 457-463.

+ abstrakt LABUNOVÁ, A., 2008. Notes to geomorphology in the south part of the Jasovská plateau. Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra, s. 48.

 • PETRVALSKÁ, A., 2010. A külszíni karsztformák regionális elterjedése a szlovákiai geomorfológiai egységekben. In: Földrajzi szemelvények határok nélkül : napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból. - Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 166-171. ISBN 9789639899308.
 • HOCHMUTH, Z., PETRVALSKÁ, A., 2010. Povrchové a podzemné krasové formy Jasovskej planiny. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 15-19.
 •  PETRVALSKÁ, A., 2010. Regionálne rozšírenie povrchových krasových foriem v geomorfologických celkoch Slovenska. In: Geografické poznatky bez hraníc : výber z maďarských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie. s. 41-61. (PDF)
 • LABUNOVÁ, A., 2008. Vzťah endokrasových a exokrasových foriem na Plešiveckej planine v Slovenskom krase. Biosférické rezervácie na Slovensku VII. Zborník referátov zo 7. národnej konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska na tému „30.výročie vyhlásenia prvej slovenskej biosférickej rezervácie Slovenský kras a 5. výročie vyhlásenia národného parku Slovenský kras“ konanej v Rožňave 20.-21.novembra 2007., str. 25-30, ISBN 978-80-228-1957-2.
 • TELBISZ, T., BOTTLIK, Z., MARI, L., PETRVALSKÁ, A. 2013. Human-environment relations in the Gömör-Torna (Gemer-Turňa) karst area and its surroundings. Karsztfejlődés, vol. XVIII (2013), s. 137-153.- ISSN 1585-5473.
 • TELBISZ, T., BOTTLIK, Z., MARI, L., PETRVALSKÁ, A. 2015. Exploring relationships between karst terrains and social features by the example of Gömör-Torna Karst (Hungary-Slovakia). Acta Carsologica, 44(1), 121-137. (PDF)
 • HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A.(2016). Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania. Geografický časopis, 68, 1, 3-24. (PDF)

 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top