V súčasnosti Ústav geografie poskytuje študijné programy

 

Študijný program

Študijný odbor

Bakalárske

Geografia

4.1.35. geografia (opis)

Geografia – medziodborové štúdium

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

 
základné informácie o bakalárskom štúdiu

 

   

Magisterské

Geografia a geoinformatika 4.1.35. geografia (opis)

 

Geografia – Učiteľstvo akademických predmetov 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

 

   

 

základné informácie o magisterskom štúdiu

 

   

Doktorandské

Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme  4.1.40 geoinformatika (opis)

 

   

 

základné informácie o doktorandskom štúdiu

Počas štúdia sa študenti majú možnosť oboznámiť a pracovať s modernými zariadeniami, ktoré sú v našich laboratóriách.

Súčasťou štúdia Ústavu gegorafie sú exkurzie a terénne praktiká.

V prípade vášho záujmu kontaktujte študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty alebo zástupcu pre pedagogickú činnosť Ústavu gegorafie Mgr. Mariána KULLU, PhD., prípadne tútora pre štúdium na Ústave geografie Mgr. Jána ŠAŠAKA.

Hodnotenie výučby na Ústave geografie UPJŠ - 2019/2020, zimný semester: dotazník pre študentov