Študijný program

Študijný odbor

Bakalársky stupeň

Geografia (informačné listy)

4.1.35. geografia (opis)

Geografia – medziodborové štúdium

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

Stručné informácie pre záujemcov

Na bakalárskom stupni je možné študovať jednoodborový študijný program Geografia a medziodborový študijný program Geografia s ďalším predmetom (podľa ponuky). Štúdium na bakalárskom stupni je viac všeobecné a ponúka študentom možnosť oboznámiť sa s čiastkovými geografickými disciplínami. Medziodborové štúdium je určené primárne pre študentov, ktorí sa chcú profilovať na magisterskom stupni ako učitelia geografie (v kombinácii s ďalším predmetom). Medziodborové štúdium však umožňuje študentom aj možnosť pokračovať na magisterskom stupni v jednoodborovom štúdiu geografie (resp. druhého predmetu z kombinácie).

Informácie pre študentov

Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018

 

Zoznam tém bakalárskych prác na rok 2018/2019 pridelených v druhom kole výberu

Zoznam tém bakalárskych prác na rok 2018/2019 pridelených v prvom kole výberu

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie v akademickom roku 2018/2019

  1. Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2018/2019 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie (nižšie) a na nástenke oproti sekretariátu. Témy sú vypísané s predstihom, aby si študent v prípade záujmu mohol v ďalšom semestri zapísať povinne voliteľné a voliteľné predmety, ktoré korešpondujú s témou, o ktorú má záujem.

  2. Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole začalo 26. 2. 2018, kedy boli zároveň zverejnené prihlasovacie formuláre. Prihlásovanie na témy v 1. kole sa končilo 8. 3. 2018. Prihlasovanie na témy v 2. kole začína 15. 3. 2018 zároveň so zverejnením doplnených tém a končí 22. 3. 2018.

    Prihlasovacie formuláre 2. kolo: a)
    Oddelenie fyzickej geografie; b) Oddelenie geoinformatiky; c) Oddelenie humánnej a regionálnej geografie; d) externý vedúci bakalárskych prác

  3. V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z výpísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe.

  4. V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.

  5. Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.

  6. V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

Témy bakalárskych prác s anotáciami pre akademický rok 2018/2019 podľa oddelení vedúcich prác (2. kolo výberu):

Fyzická geografia

Geoinformatika

Humánna a regionálna geografia

Externý vedúci bc. prác