Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • modelovanie a kartografická interpretácia priestorových procesov
  • 3D a 4D modely miest

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

zodpovedný riešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

 spoluriešiteľ
2013-15

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

 spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu  spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory  spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS  spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému zodpovedný riešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2009-11  VEGA 1/0355/09: Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnych oblastiach a potenciál jeho využitia.  spoluriešiteľ
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska  spoluriešiteľ