Charakteristika výskumného zamerania

  • geografické informačné systémy ako nástroj výskumu krajiny
  • interpolácia a morfometrická analýza, digitálne modely reliéfu
  • modelovanie erózie pôdy
  • modelovanie slnečného žiarenia
  • kultúrna krajina a jej zmeny
  • obnoviteľné zdroje energie
  • vývoj a programovanie open source softvéru (GRASS GIS)
 
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení zástupca zodpovedného riešiteľa
2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application  spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) zodpovedný riešiteľ
2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN) spoluriešiteľ
2016-18 SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) zodpovedný riešiteľ
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes zodpovedný riešiteľ
     
Ukončené projekty
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS zodpovedný riešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory zodpovedný riešiteľ
2009-12 COST TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. COST Action TU0801. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).  spoluriešiteľ
2009-11 VEGA 1/0355/09: Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnych oblastiach a potenciál jeho využitia. zodpovedný riešiteľ
2010-11 VEGA 1/0558/10: Ochrana a využívanie krajiny z pohľadu pozemkových úprav ako nástroja menežmentu krajiny. zástupca zodpovedného riešiteľa
2007-09 TREN/07/FP6EN/S07.69067/038655: Management and Exploitation of Solar Resource (MESoR). Grantový projekt 6. rámcového programu EÚ. spoluriešiteľ
2007-08 APVV COST-0016-06: Kultúrna krajina na Slovensku - regionalizácia, ochrana a plánovanie zodpovedný riešiteľ
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska zodpovedný riešiteľ
2004-08 COST A27: Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). spoluriešiteľ
2004-06 KEGA 3/2266/04: Koncepcia výuky a vypracovanie učebnice „Regionálny rozvoj a regionálna politika pre geografov" pre kľúčovú jednotku nového študijného programu Geografia v regionálnom rozvoji spoluriešiteľ