Charakteristika výskumného zamerania

  • Priestorová intraurbánna štruktúra Košíc a jej transformácia
  • Demogeografia a prognózovanie populácie
  • Transformácia urbánnej a rurálnej krajiny
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
     
Ukončené projekty
2014-15 VISEGRAD FUND: Non-agricultural and non tourist economic industries in rural peripheries of the Visegrad coutries spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomém aktivizácia pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
2006-08 VVGS UPJŠ 13/2006: Proces redistribúcie obyvateľstva mesta Košice v poslednom medzicenzovom období vedúci projektu
2007-08 VVGS PF 07/2007: Transformácia sociáno-demografickej intraurbánnej štruktúry mesta v postsocialistickom regióne Európy vedúci projektu
2009-11  VEGA 1/0175/09: Rozvoj mikroregionánych rurálnych štruktúr Slovenska s podporov lokálnej a regionálnej samosprávy spoluriešiteľ
2008-10 VEGA 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánnogeografických štruktúr v košickom kraji spoluriešiteľ
2006-08  INTEREG IIIA 0505/404: Manažment krajiny Medzibodrožia spoluriešiteľ