Menu

PREDMETY VYUČOVANÉ V ROKU 2016/17

BAKALÁRSKY STUPEŇ

  • Geografické informačné systémy
  • Seminár z geoinformatiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

  • Metódy diaľkového prieskumu Zeme
  • Špeciálny seminár z geoinformatiky

VEDENÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ

Rok zadania Téma Študent
2015/16
 Vyhodnotenie vplyvu mestskej zelene na teplotu zemského povrchu v meste Košice zo satelitného záznamu družíc LANDSAT 8 a Sentinel 2A Katarína Onačilová
 2015/16 Vyhodnotenie zmien mestskej zelene zo satelitného záznamu družíc LANDSAT 8 a Sentinel 2A Barbora Čižmárová
2016/17 Spektrálne prejavy mestskej zelene v multispektrálnom satelitnom zázname Sentinel 2A Soňa Boďová
2016/17 Mapovanie mestskej zelene pomocou leteckého laserového skenovania Pavol Titko
Rok zadania Téma Študent
2014/15 Detailné 3D digitálne modelovanie mikroforiem jaskyne Domica Edita Godočová
2014/15 Modelovanie vplyvu krajinnej pokrývky na erózno-akumulačné procesy v povodí Jašteričieho jazierka Sandra Fabišíková
2014/15 Spracovanie údajov leteckého laserového skenovania geoinformatickými open-source nástrojmi Ján Šašak
2013/14 Digitalizácia historických meračských speleologických údajov a ich integrácia v GIS Kamil Sabol
2013/14 Hodnotenie metód klasifikácie údajov získaných topografickým laserovým skenovaním pomocou open-source nástrojov Tamara Žofčinová
2013/14 Spracovanie leteckých meračských snímok urbánnej krajiny pomocou digitálnej fotogrametrie: prípadová štúdia pre časť mesta Košice Nora Petrigalová
2012/13 Modelovanie reliéfu Slovenského krasu na základe údajov získaných leteckým laserovým skenovaním a digitalizáciou máp Lukáš Talaga
2012/13 Hodnotenie výmoľovej siete v povodí Ipľa na základe kartografických podkladov v prostredí GIS Pavla Juhasová
2011/12 Zmeny v územnom vývoji a využití krajiny mesta Spišská Nová Ves Barbora Korchňáková
2011/12 Webgis ako nástroj interaktívneho vyučovania geografie Monika Chromeková
2011/12 Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy Peter Bandura
2011/12 Vybrané prírodné hrozby v povodí Olšavy a ich modelovanie v GIS Lenka Hajduková
2011/12 Webgis ako nástroj interaktívneho vyučovania geografie Monika Chromeková
2010/11 Zmeny krajinnej pokrývky hlavných povodí Slovenska na základe databázy CORINE Lukáš Kočiško
2010/11 Turistický potenciál Horného Zemplína Viktória Baranková
2009/10 Klimatická charakteristika Košického kraja. Miriama Halušková
2009/10 Objavné výpravy vybraných cestovateľov pre výučbu geografie Františka Kerekešová

 

BAKALÁRSKE

rok téma študent
2016/17 Interaktívny 3D webový atlas  vybraných typov zemského  povrchu  Anna Péliová
2016/17 Spracovanie dát získaných  bezpilotným hyperspektrálnym skenovaním Richard Ivanko
2016/17 Vizualizácia 3D modelov povrchu na webe Samuel Hrivňák
2015/16 Spracovanie fotografického záznamu z drónu a pozemnej fotografie pre 3D modelovanie krajiny Lucia Sabolová
2014/15 WorldDEM - najdetailnejší globálny model terénu súčasnosti Peter Štec
2014/15 Bezpilotné letecké systémy v diaľkovom prieskume Zeme Matúš Vasiľ
2014/15 Tvorba geodatabázy pre digitálne 3D modelovanie Zádielskej tiesňavy v Slovenskom krase Barbora Čižmárová
2014/15 Využitie družicových údajov MODIS pre analýzu zmien v krajine Linda Bučková
2013/14 Analýza presnosti detailných digitálnych modelov terénu Edita Godočová
2013/14 Analýza siete výmoľovej erózie v povodí Hrona na báze topografických máp v prostredí GIS Sandra Fabišiková
2013/14 Viacmierková analýza reliéfu Spišskej Magury v GIS Ján Šašak
2012/13 Detailné mapovanie krajiny leteckou fotogrametriou Nora Petrigalová
2012/13 Detailné mapovanie krajiny leteckým laserovým skenovaním Tamara Žofčinová
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre západnú časť Slovenského krasu Róbert Adam
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre juhovýchodnú časť Volovských vrchov Ján Pindroch
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre strednú časť Slovenského krasu Lukáš Talaga
2011/12 GIS databáza urbánneho územia Košíc medzi MČ Vyšné Opátske a MČ Krásna Júlia Hirjaková
2011/12 Využitie nástroja Google Earth vo vyučovaní geografie Kamil Sabol
2010/11 Digitálna geomorfometrická analýza reliéfu povodia Olšavského potoka Lenka Hajduková
2010/11 Tvorba digitálneho modelu terénu pre analýzu povrchového odtoku v oblasti NPR Palanta Peter Bandura
2010/11 Priestorové modelovanie jaskynných systémov Renáta Sokolová
2010/11 Využitie programov Google vo vyučovaní geografie Monika Chromeková
2010/11 Mapovanie krajinnej pokrývky pomocou databázy CORINE pre povodie Olšavy Barbora Korchňáková
2009/10 Hodnotenie presnosti merania pomocou turistického GPS Lukáš Kočiško
2009/10 Využitie nástroja Google Earth vo vyučovaní na základných a stredných školách Kamil Sabol
2009/10 Turistický potenciál v okrese Medzilaborce Viktória Baranková

 

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top