BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Demogeografia a demografia
  • Geografia sídiel
  • Geografia obyvateľstva a sídiel
  • Regionálna geografia Slovenska (humánna geografia)

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Komparatívna geografia regiónov Slovenska
  • Geografia mesta
  • Populačný vývoj Slovenska

Zoznam súčasných diplomantov a bakalárov (Mgr. a Bc.)

Veronika Kababiková (2014, Mgr.) - Maďarské etnikum v mikroregióne Bodva
Slávka Fajdelová (2014, Mgr.) - Priestorová diferenciácia rusínskej národnosti na území Slovenska - vývoj, súčasnosť a trendy
Otília Guľašová (2015, Mgr.) - Suburbanizácia mesta Košice
Ivana Tothová (2015, Mgr.) - Faktory vplývajúce na regionálne rozdiely nezamestnanosti obyvateľov na Slovensku

Dana Semanová (2015, Mgr.) - Prognóza vývoja populácie košickej aglomerácie

Matúš Jankaj (2015, Mgr.) - Obyvateľstvo v cirkevných matrikách
 
Katarína Hojdanová (2015, Bc.) - Strach a zločin v urbánnom priestore
Emma Jašeková (2015, Bc.) - Geografia urbánnej tmy
Barbora Medviďová (2015, Bc.) - Demografické a demogeografické trendy európskeho obyvateľstva
Daniela štupaková (2015, Bc.) - Urban atlas a možnosti geografického výskumu
Patrícia Brenková (2015, Bc.) - Age mamagment - Dopady starnutia populácie v ekonomike krajiny