BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Seminár k bakalárskej práci
  • Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
  • Základy geografie regiónov sveta

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia
  • Regionálna geografia Ameriky
  • Regionálna geografia Ázie
  • Regionálna geografia Afriky a Austrálie
  • Geografia náboženstiev

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Krušinská Mária (2015, Mgr.) - Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva v okrese Kežmarok
Bertová Jana (2015, Mgr.) - Regionálna typizácia obcí FMR Vranov nad Topľou z hľadiska potenciálu ľudských zdrojov
Kravcová Zuzana (2015, Mgr.) - Starnutie obyvateľstva vo FMR Košice
Pregi Loránt (2015, Mgr.) - Vývoj a strednodobá prognóza vývoja maďarskej národnostnej menšiny vo FMR Lučenec
Gazda Michal (2014, Mgr.) - Komponenty pohybu obyvateľstva a ich vplyv na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Michalovce
Hrib Marina (2013, Mgr.) - Slovenská národnostná menšina na Dolnej zemi
Jančošek Róbert (2013, Mgr.) - Euroregióny v slovensko-poľskom pohraničí 
Valková Kamila (2013, Mgr.) - Geografická analýza mikroregiónu Makovica so zameraním na možnosti rozvoja územia
 
Shaanika Edward (2016, Bc.) - Demografická analýza pôvodných etníkv Namíbii
Škatuľárová Nikola (2015, Bc.) - Vývoj priestorovej distribúcie nemeckej národnostnej menšiny na východnom Slovensku.
Čurlíková Soňa (2014, Bc.) - Dopady ochorenia AIDS na fungovanie Juhoafrickej republiky
Doláková Dominika (2014, Bc.) - Migrácia obyvateľstva zo Slovenska do Veľkej Británie
Bratková Simona (2014, Bc.) - Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska a Mikroregiónu pri Slanej
Klimeková Ivana (2014, Bc.) -Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva funkčného mestského regiónu Bardejov
Ferencová Veronika (2013, Bc.) - Zmeny migračných trendov ako indikátor urbánneho vývoja vo funkčnom mestskom regióne Zvolen
Kravcová Zuzana (2013, Bc.) - Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice
Pregi Loránt (2013, Bc.) - Rast a vývoj obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Lučenec 
Lošoncziová Veronika (2013, Bc.) - Dochádzka do zamestnania ako indikátor hospodárskej transformácie vo funkčnom mestskom regióne Košice 
Gazda Michal (2012, Bc.) - Súčasný urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Michalovce z aspektu migračných trendov