BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Praktikum z topografického mapovania
  • Základy kartografie
  • Úvod do geografických informačných systémov
  • Geografické informačné systémy
  • Grafické nástroje v geografii
  • Open Source GIS
  • Geoekológia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Krajinno-ekologické plánovanie

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)